پنج‌شنبه گۆنی ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۵۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

پنج‌شنبه گۆنی ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

پنج‌شنبه گۆنی ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۶.۱۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۵۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۶۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۴۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۴۴ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۷۵ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۸۸ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار