دوشنبه گۆنی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۵۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ (۲۰۱۸.۰۶.۱۱)

ایستامبول‌دا هر دلار ۴,۴۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۴,۵۰ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۵,۳۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۵,۳۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۲۴۸ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۲۶۱ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار