چهارشنبه گۆنی ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۳.۱۴)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۷۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۸۳ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۹۵ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار