سه شنبه گۆنی ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

شو گۆن هر یورو ۴,۷۷۲۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۷۷۴۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار

سه شنبه گۆنی ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

سه شنبه گۆنی ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۳.۱۳)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۶ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۷۷۲۹ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۷۷۴۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۷۹ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۹۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار