دوشنبه گۆنی ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

دوشنبه گۆنی ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۳.۱۲)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۸۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۸۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۷۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۷۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۸۲ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار