چهارشنبه گۆنی ۲۰ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹۶۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۹۶۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

چهارشنبه گۆنی ۲۰ دی ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

چهارشنبه گۆنی ۲۰ دی ۱۳۹۶ (۲۰۱۸.۰۱.۱۰)

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۷۹۶۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۷۹۶۷ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۴,۵۵۸۵ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۴,۵۵۹۳ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۱۰۶۹ لیرادان ساتین آلینیار، ۱۰۷۹ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار. 

 


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار