دوشنبه گۆنی ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۰۶۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۰۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار

دوشنبه گۆنی ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ تۆرکیه‌ده دگأر (ارز) قیمماتلاری

 

دوشنبه گۆنی ۲۹خرداد ۱۳۹۶ (۲۰۱۷.۰۶.۱۹)
ایستامبول‌دا هر دلار ۳,۵۰۶۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار و ۳,۵۰۷۸ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیار.
شو گۆن هر یورو ۳,۹۲۷۱ تۆرک لیره‌سیندن ساتین آلینیپ ۳,۹۲۷۲ تۆرک لیره‌سیندن ساتیلیار.
تۆرکیه‌ده جمهوریت آلتینی ۹۴۰ لیرادان ساتین آلینیار، ۹۵۰ تۆرک لیراسیندان ساتیلیار.


اتیکتلر: یورو , دلار

دِگیشلی حابارلار