برصه (برثایا) ترورچیلیقدان صاپلاندی

سوریأنینگ دمیرقازیغینداقی برصه (برثایا) داغی پ. ک. ک/ پ. ی. د نینگ ترورچیلاریندان صاپلاندی


اتیکتلر: پ. ک. ک , برصه