تۆرک هۇوا یۇللاری قاقالار گۆنۆنی قوتلادی

تۆرک هۇوا یۇللاری تۆرکیأنینگ زنانالار میللی بسکتبال تۇپاری نینگ اۇیونچیلارینی بِگِندیردی.


اتیکتلر: بسکتبال