Sloweniýa Palestinany ykrar etmäge taýarlanýar
Zaharowa: “Siriýanyň Milli Dialog Kongresi üçin taýarlyklar dowam edýär”
Gündogar Iýerusalim Palestinanýň paýtagtý hökmünde ýglan edildi
Erdogan: “Iýerusalimiň eýesiz däldigini bütin dünýä görkezdik”
Gresiýa Erdoganyň saparyndan hoşal
FBI-iň Türkiýe boýunça ýolbaşçysy Içeri işler müdürligine çagyryldy
Ruhani: “Biz musulman ýurtlaryň ählisi bile hyzmatdaşlyga taýar”
Eren: “Biz tarapsyz däl, deňagramly habarçylygyň tarapynda”
Gündogar Iýerusalim Palestinanyň paýtagty hökmünde yglan edildi
“Palestinanyň halkynyň paýtagty Gündogar Iýerusalim bolan döwlet gurmak hukugy bar”
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy

Bizden Ezgiler