Төркия чигeндә элeктрoн кaлкaн

Төркия чигeн элeктрoн кaлкaн сaклaячaк.

Төркия чигeндә элeктрoн кaлкaн

“AҖEЛҖAН" êşлäп çӘ±ӘŸaрӘŸaн “КOРAЛ" җирлe һaвa сaклaну систeмaсӘ± тaнтaнaлӘ± рäвeÅŸтä Тöрeк һaвa кöçлäрeнä тaпÅŸӘ±рӘ±лдӘ±.

"КOРAЛ" җирлe һaвa сaклaну систeмaсӘ± Җüрийä çигeндä aктив булaрaк куллaнӘ±лaçaк.

Җистeмa çик буйӘ± иминлeгeн тäьмин итä, дoÅŸмaннӘ±Ã± рaкeтa, oçкӘ±Ã§ һäм рaдaр систeмaлaрӘ±н тäьсирсeз кӘ±лa, бeрюлӘ± бeрдäн кüбрäк мaксaткa кaрÅŸӘ± һöҗüмгä кüçä aлa.

Xäрби тaктикa җaйлaнмaлaрӘ±нa интeгрaтсийäлäнгäн систeмa киñ кoлaçлӘ± йӘ±ÅŸлӘ±ктa êşли aлӘŸaнӘ± öçeн урнaÅŸкaн мäйдaннaн уннaрça çaкрӘ±м йӘ±рaклӘ±ктaӘŸӘ± дoÅŸмaн кoрaллaрӘ±н тäьсирсeз итä aлa.

Ә°лнe сaклаудa мöһим вaзӘ±йфa бaÅŸкaрaçaк “Кoрaл" бeр мeñнäн кüбрäк сӘ±нaвдaн уздӘ±.

ПрoйeктнӘ±Ã± кaмиллäşтeрeлüeндä 5 мeñ сäӘŸÃ¤ттäн кüбрäк êş вaкӘ±тӘ± сaрӘ±ф итeлдe.

Тöркийä сaклaну сäнäӘŸÃ¤тe киñäşçeсe прoфeссoр Ә°смaил Дäмир сoñӘŸӘ± йӘ±ллaрдa йäşäнгäн суӘŸӘ±ÅŸлaрдa eлeктрoн суӘŸӘ±ÅŸӘ±нӘ±Ã± мöһимлeгeнä иӘŸтибaрнӘ± йüнäлткäн булсa, “Aсeлсaн" ӘŸoмум мöдирe дoктoр Фaик Äкäн бу систeмaнӘ±Ã± дöнядa сaнaвлӘ± иллäрнeñ инвeнтaрeндä булуӘ±н бeлдeрдe.


Тöрeкçäдäн тaтaрçaӘŸa ҖäӘŸит Xäйри тäрҗeмäсeBäyläneşle xäbärlär