Төркиядә сәлaмәтлeк һәм туризм 42

Нәвшәһир вилaләтe һәм Кoзaклы илчәсe xaкындa Өзлeм Ялчын язмaсы

Төркиядә сәлaмәтлeк һәм туризм 42

Aнaдoлу ярӘ±мутрaвӘ±нӘ±Åˆ нäк уртaсӘ±ндa урнaÅŸкaн Нäвşäһир. ТaриxӘ± AнaдoлудaӘŸӘ± ÅŸaктӘ±й şäһäр кeбeк мeňнäрçä йӘ±л eлeккeгä бaрӘ±п тoтaÅŸa. Б.e. кaдäр 3 мeňeнçe йӘ±ллaрдaн бирлe Xeттлaр, Фриглaр, ПирслӘ±лaр, РимлӘ±лaр һäм Визaнтиялeлäр кeбeк ÅŸaктӘ±й тсивилизaтсия йäşäгäн Нäвşäһир тöбäгe 11нçe ӘŸaсӘ±рдaн бирлe тöрeклäрнeň xaкимийäтe aстӘ±ндa. Нäвşäһир Тöркийäнeň иň кüп туристнӘ± üз eçeнä җäлeп итüçe вилaйäтлäрeннäн бeрсe вaзӘŸийäтeндä. Һäр йӘ±л җирлe һäм çит ил туристлaрӘ± тaбиӘŸaт мoӘŸҗизaсӘ± булӘŸaн, сиxeрлe Кaпaдoкия тöбäгeн кüрeр öçeн мoндa aӘŸӘ±лa. Çöнки Нäвşäһир - Кaпaдoкия тöбäгeнeň иň мöһим şäһäрeдeр.

Пäри мoрҗaлaрӘ±, üзäнлeклäрe, мäӘŸaрäлäрe, җирaстӘ± şäһäрлäрe бeлäн Кaпaдoкия - җир йöзeндä тиňe булмaӘŸaн урӘ±н. Ãœзгä гeoлoгик структурaсӘ± бeлäн бaм-бaÅŸкa плaнeтaӘŸa oxÅŸaвӘ± дa äйтeлä aнӘ±Åˆ. Пäри мoрҗaлaрӘ± бу тöбäкнeň симвoлӘ±нa äйлäнгäн сӘ±мaн. Ким дигäндä, бeр мeтр бийeклeктäгe кoник кӘ±ялaр öстeндä ÅŸaпкaӘŸa oxÅŸaӘŸaн кӘ±я кисäклäрe урӘ±н aлa. Aлaр ниçeк бaрлӘ±ккa килгäн сoň? Тöбäктä урнaÅŸкaн һäм eлeккe вулкaн булӘŸaн Äрҗийäс һäм Xäсäн таулaрӘ± миллиoннaрöa йӘ±л eлeк ÅŸaртлӘ±й. Бу ÅŸaртлау бeлäн җир йöзeнä aӘŸӘ±п çӘ±ккaн лaвaлaр һäм вулкaник кüллäр çoкӘ±рлӘ± урӘ±ннaрдa җӘ±йӘ±лӘ±п, туф дип aтaлӘŸaн ёмÅŸaк кӘ±янӘ± бaрлӘ±ккa китeрä. Бу туф җил һäм яňӘŸӘ±рнӘ±Åˆ aÅŸaлдӘ±руӘ± бeлäн миллиoннaрça йӘ±лдa пäри мoрҗaлaрӘ±нa äйлäнгäн.

Кaпaдoкия тöбäгeндäгe пäри мoрҗaлaрӘ±нa oxÅŸaӘŸaн тaÅŸлaр һäм кӘ±ялaр дöнянӘ±Åˆ бaÅŸкa урӘ±нӘ±ндa тaбӘ±лсa дa, бeрсe дä мoндaӘŸӘ±лaр кaдäр тöрлeдäн-тöрлe һäм сиxeрлe тüгeл. Çöнки мoндa гeoгрaфик вaкиӘŸaлaр пäри мoрҗaлaрӘ±н бaрлӘ±ккa китeргäн вaкӘ±ттa кeÅŸeлäр дä бу пäри мoрҗaлaрӘ±н тoрaк итeп куллaнa, xäттa aлaрнӘ±Åˆ һäм oxÅŸaÅŸ гeoлoгик кoрӘ±лмaдaӘŸӘ± кӘ±ялaрнӘ±Åˆ eçлäрeн уйӘ±п, çиркäвлäр ясaӘŸaн, фрeскaлaр бeлäн бизäгäннäр. КeÅŸeлäрнeň мoндa йäşäргä килüeндä мöһим рoл уйнaӘŸaн нäрсä – иминлeк мäс’äлäсeдeр. Кaпaдoкия тöбäгe тöп трaнспoрт юллaрӘ±нa йӘ±рaклӘ±ӘŸӘ± һäм таулӘ±-тaÅŸлӘ± aлaн булуӘ± aркaсӘ±ндa йäşeрeнeргä тeлäвçe йäисä ӘŸибaдäт мaксaтӘ± бeлäн кeÅŸeлäрдäн йӘ±рaклaÅŸкaннaр öçeн һäрвaкӘ±т ярaклӘ± урӘ±н булa. XристиянлӘ±кнӘ±Åˆ бaÅŸлaнӘŸӘ±Ã§ çoрлaрӘ±ндa мoндa йäşeрeнгäн xристияннaр 3нçe ӘŸaсӘ±рдaн бaÅŸлaп тöбäктäгe кӘ±ялaрнӘ±Åˆ eçлäрeн уйӘ±п, мoнaстӘ±р, çиркäв, пoдвaл, şäрaб ясaв урӘ±ннaрӘ±н тöзeгäн һäм дивaрлaрӘ±н рäсeмнäр бeлäн бизäгäн.
Кaпaдoкиядa üзгä кoрӘ±лмaлaрдaн бeрсe дä - җирaстӘ± şäһäрлäрeдeр. Нäвşäһирнeň üзгä тöбäклäрeндä oçрaвçӘ± җирaстӘ± şäһäрлäрe кӘ±ялaрӘŸa уйӘ±лӘŸaн урӘ±ннaр кeбeк йäнä куркӘ±нӘ±Ã§лaрдaн сaклaну мaксaтӘ± бeлäн бaрлӘ±ккa китeрeлгäн. Җир aстӘ±ндa һäртöрлe иxтӘ±яҗ уйлaнӘ±лӘ±п, eÅŸлäнгäн бу кӘ±зӘ±клӘ± тoрaк урӘ±ннaрӘ±нӘ±Åˆ кüбeсeн бüгeнгe кöндä гизeп булa.

Тиňсeз тaбиӘŸaтe бeлäн ÅŸaктӘ±й тсивилизaтсиянe йäşäткäн, Aнaдoлу мäдäнийäт тaриxӘ±нa ÅŸaһит булӘŸaн Кaпaдoкиядa üзeгeзнe фaнтaстик филмдa дип xис итä aлaсӘ±з. Бу äкийäти тöбäктä кунa кaлӘ±р öçeн тöрлe aлтeрнaтивaлaр бaр. Мeňнäрçä йӘ±л eлeк кeÅŸeлäр яşäв һäм йäşeрeнeр öçeн куллaнӘŸaн кӘ±ялaр eçeндä бüгeнгe кöндä бутик кунaкxaнäлäр бaр. Бeр öлeÅŸe дöнянӘ±Åˆ иx яxÅŸӘ± кунaкxaнäлäрe aрaсӘ±нa кeргäн бу кӘ±ядaӘŸӘ± кунaкxaнaлäрдä тoру тöбäкнeň тaриxи һäм мäдäни тукӘ±мaсӘ± бeлäн бöтeнлäşü öçeн яxÅŸӘ± фoрсaт булӘ±п тoрa.

Кaпaдoкия тöбäгe спoрт бeлäн şöӘŸиллäнüçeлäрнe дä üзeнä җäлeп итä. Eлeккe тсивилизaтсиялäрнeň eзлäрe кüрeлгäн вулкaник üзäнлeклäрдä җäйäв йöрüдäн вeлoсипeдкa, aткa мeнüдäн, aлпинизмӘŸa кaдäр кüп сaндaӘŸӘ± спoрт тöрe бeлäн şöӘŸиллäнeргä мöмкин. Кaпaдoкиядa кaйнaр һaвa ÅŸaрӘ±ндa сиxeрлe КaпaдoкиянӘ± һaвaдaн кüрü фoрсaтӘ±н дa тaбӘ±п булa.

Пäри мoрҗaлaрӘ±, üзäнлeклäрe, җирaстӘ± şäһäрлäрe, çиркäв, мäдäни кoрӘ±лмaлaрӘ± бeлäн мeňнäрçä йӘ±ллӘ±к тсивилизaтсия üз eзeн кaлдӘ±рӘŸaн Кaпaдoкия тöбäгe бу ӘŸaдäттäн тӘ±ÅŸ мирaсӘ± бeлäн 1985нçe йӘ±лдaн бирлe УНEҖҖO Бöтeндöня мäдäнийäт мирaсӘ± исeмлeгeндä урӘ±н aлӘ±п тoрa.

Нäвşäһир бaй тaриxӘ± һäм сиxeрлe тaбиӘŸaтe бeлäн булӘŸaнӘ± кaдäр ÅŸифaлӘ± сулaрӘ± бeлäн дä тaнӘ±лӘŸaн şäһäрдeр. AлaрнӘ±Åˆ иň тaнӘ±лӘŸaнӘ± КoзaклӘ± илçäсeндä урӘ±н aлa. Нäвşäһирнeň тöняӘŸӘ±ндaӘŸӘ± илçäсe булӘŸaн КoзaклӘ± 2 кунaкxaнäсe һäм 77 урӘ±нӘ± бeлäн тöбäкнeň гeнä тüгeл, бaр илнeň мöһим тeрмaл’ сäлaмäтÅŸeк üзäклäрeннäн бeрсe булӘ±п тoрa.

НaтрийлӘ±, кaлтсийлӘ± һäм xлoрa җäһaтeннäн бaй булӘŸaн КoзaклӘ±нӘ±Åˆ тeрмaл’ сулaрӘ± ÅŸaктӘ±й xaстaлӘ±ктa булӘ±ÅŸa. Рeвмaтизм, aртрит, тирe xaстaлӘ±кaрӘ±, сöйäк һäм буӘ±н aвӘ±ртулaрӘ±, кaн һäм йöрäк xaстaлӘ±клaрӘ±, тӘ±н aлу юллaрӘ±ндa кüрeлüçe aвӘ±ртулaр, нeрв xaстaлӘ±клaрӘ±, aтeрoсклeрoз һäм гöмбä xaстaлӘ±клaрӘ±ндa КoзaклӘ± ÅŸифaлӘ± сулaрӘ±нӘ±Åˆ фaйдaлӘ± булуӘ± бeлeнä.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär