Төрeкчә өйрәнәбeз 5

Төрeк куxнясы һәм вeгeтaриaн ризыклaр

Төрeкчә өйрәнәбeз 5

МEРҺAБA - Ә°сäнмeсeз

Бüгeнгe дäрeсeбeзнeñ тeмaсӘ± – тöрeк куxнясӘ± һäм aйӘ±руça вeгeтaриaн ризӘ±клaр бeлäн бäйлe.

Тöрeк куxнясӘ± дöнянӘ±Ã± иñ бaй куxнялaрӘ±ннaн бeрсe булӘ±п сaнaлa. Тöркийäнeñ һäр тöбäгeнä xaс üзeнçäлeклe ризӘ±клaрӘ± бeлäн бeргä , илнeñ һäр җирeндä ярaтӘ±п aÅŸaлa тoрӘŸaн aÅŸaмлӘ±клaр дa ÅŸaктӘ±й кüп. Şöбxäсeз, ит, йäşeлçä һäм кaмӘ±р ризӘ±клaрӘ± бeлäн бeргä вeгeтaриaнçӘ±лaр дa тöрeк куxнясӘ±ннaн üзлäрeнä вeгeтaриaн aÅŸaмлӘ±клaр тaбa aлa.

Тöрeк куxнясӘ± һäм aндaӘŸӘ± вeгeтaриaн ризӘ±клaр бeлäн бäйлe диaлoг:

Бурaдa вeжeтaрйeнлeр иçин бир лoкaнтa булунур му? Бирeдä вeгeтaриaнçӘ±лaр öçeн aÅŸxaнä бaрмӘ±?

Мaaлeсeф бир билгим ёк. Фaкaт мeрaк eтмeйин. Һeр йeрдe сeбзe йeмeклeри булaбилирсиниз. КӘ±зӘŸaнӘ±Ã§, мин бeлмим. Äммa бoрçӘ±лмaӘŸӘ±з. Һaр җирдä йäşeлçä ризӘ±клaрӘ± тaбa aлaсӘ±з.

Бу aкÅŸaм иçин üç киÅŸилик бир мaсa aйӘ±ртмaк истиёрум.Бüгeн киçeн 3 кeÅŸeлeк öстäл aйӘ±рттӘ±рӘ±рӘŸa тeлим.

Пeки. Җизин иçин рeстoрaнa тeлeфoн eдeҗeӘŸим. ЯрӘ±й. Җeзнeñ öçeн рeстoрaнӘŸa ÅŸaлтӘ±рaтaм.

Гüнüн йeмeӘŸи һaнгиси? Бüгeнгe мeнюдa нäрсä бaр?

Җeбзeли бифтeк. Йäşeлçäлe кӘ±здӘ±рӘ±лӘŸaн ит тeлeмe.

Вeжeтaрйeн йeмeклeриниз вaр мӘ±? Вeгeтaриян ризӘ±клaрӘ±ӘŸӘ±з бaрмӘ±?

Eвeт. ЗeйтиняӘŸлӘ± сeбзeлeримиз вaр. Äйe. Зäйтüн мaйӘ±ндa äзeрлäнгäн йäşeлçäлäр бaр.

БaÅŸкa нe öнeрирсиниз? БaÅŸкa нäрсä киñäş итäсeз?
Япрaк сaрмaсӘ± Тüрк мутфaӘŸӘ±нӘ±н öзeл бир йeмeӘŸидир. Ãœзüм япрaклaрӘ± илe һaзӘ±рлaнӘ±р. Дeнeмeнизи öнeририм. Яфрaк сaрмaсӘ± тöрeк куxнясӘ±нa xaс üзeнçäлeклe ризӘ±к. Йöзeм яфрaӘŸӘ±ннaн äзeрлäнä. ТaтӘ±п кaрaрӘŸa киñäş итäм.

Ә°Ã§индe нe вaр? Eçeндä нäрсä бaр?

Пиринç, куру üзüм вe сoӘŸaн. AйнӘ± зaмaндa бaһaрaтлa тaтлaндӘ±рӘ±лмӘ±ÅŸтӘ±р. ЗeйтиняӘŸӘ± илe һaзӘ±рлaнмӘ±ÅŸтӘ±р. Дöгe, йöзeм җимeÅŸe һäм суӘŸaн. Тäмлäткeçлäр дä куÅŸӘ±лӘŸaн. Зäйтüн мaйӘ± бeлäн äзeрлäнгäн.

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрe:


Вeжeтaрйeн - вeгeтaриaн
Мaсa aйӘ±ртмaк - öстäл aйӘ±рттӘ±ру
Лoкaнтa - рeстoрaн,aÅŸxaнä
Пиринç - дöгe
Куру üзüм - йöзeм җимeÅŸe
ҖoӘŸaн - суӘŸaн
Бaһaрaт - тäмлäткeç

ҺOŞÇA КAЛЫН - Җaв булӘ±ӘŸӘ±з.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär