Төрeкчә өйрәнәбeз 49

Җaтып aлу, сәүдә

Төрeкчә өйрәнәбeз 49

Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa


Бüгeнгe дäрeсeбeзнeñ тeмaсӘ± сaтӘ±п aлу, сäвдä бeлäн бäйлe.


Нигeздä Тöркийä, aйӘ±руça Ә°стaнбул şäһäрe дöнянӘ±Ã± иñ динaмикaлӘ± һäм иñ xäрäкäтлe сäвдä üзäклäрeннäн бeрсe. Дäвлäтлäр aрaсӘ± сäвдä бeлäн бeррäттäн, һäр йӘ±л ун мeñнäрçä кeÅŸe aлӘ±ÅŸ-бирeÅŸ ясaв, сäвдä öçeн Тöркийäгä килä һäм тeлäгäн тoвaрнӘ± сaтӘ±п aлӘ±п илeнä кaйтӘ±п китä.


Тeмa бeлäн бäйлe диaлoг:

 

ФиятлaрӘ±нӘ±зa КДВ дaһил ми? Бäйäлäрeгeзгä öстäмä кӘ±йммäт сaлӘ±мӘ± кeргäнмe?

Eвeт eфeндим. Äйe.

ФaтурaмӘ± риҗa eдeбилир мийим? Фaктурa aлӘ±рӘŸa мöмкинмe?

Бир дaкикa лüтфeн. Бeр минут.

Çeк aлӘ±р мӘ±сӘ±нӘ±з? Çeк aлaсӘ±змӘ±?

Öзüр дилeрим. Биз сaдeҗe крeди кaртӘ± кaбул eдиёруз.Әžaфу üтeнäм. Бeз бaрӘ± тик крeдит кaртaсӘ±н кaбул итäбeз.

Нaкит öдeмeлeрдe индириминиз вaр мӘ±? Кулдaн тüлäгäндä тaÅŸлaмa бaрмӘ±?

Eвeт, йüздe бeÅŸ индирим япӘ±лaбилир. Äйe, 5% тaÅŸлaмa ясӘ±й aлaбӘ±з.


Нaкит öдeмeк истиёрум. Җaф aкça бeлäн тüлäргä тeлим.

Бoзук пaрaнӘ±з вaр мӘ±? Вaк aкçaӘŸӘ±з бaрмӘ±?

Һиç бoзук пaрaм ёк. Бeр дä вaк aкçaм юк.

Öнeмли дeӘŸил. ПaрaнӘ±зӘ±н üстüнü aлӘ±н. Мöһим тüгeл. КaлӘŸaн aкçaӘŸӘ±знӘ± aлӘ±ӘŸӘ±з.

 

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрe:


КДВ (кaтмa дeӘŸeр вeргиси) – öстäмä кӘ±йммäт сaлӘ±мӘ±
Фaтурa - фaктурa
Крeди кaртӘ± - крeдит кaртaсӘ± Нaкит пaрa– кулдaӘŸӘ± aкça, сaф aкça
Бoзук пaрa– вaк aкça
ПaрaнӘ±н üстü - кaйтaрӘ±п бирeлгäн aкça
Ә°ндирим - тaÅŸлaмa

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär