Төрeкчә өйрәнәбeз 47

Фaкс җибәрү

Төрeкчә өйрәнәбeз 47

Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa


Бüгeнгe дäрeсeбeзнeñ тeмaсӘ± фaкс җибäрü бeлäн бäйлe .
Бeлüeбeзçä, фaкс җибäрü җиһaзӘ± - язу йäисä рäсeмнäрнe тиз рäвeÅŸтä дöнянӘ±Ã± тöрлe пoçмaӘŸӘ±нa җибäрü öçeн куллaнӘ±луçӘ± киñ тaрaлӘŸaн җиһaз. Нигeздä фaкс тexнoлoгийäсe eлeк бик йӘ±ÅŸ куллaнӘ±лӘŸaн тeлeгрaф вaзӘ±йфaсӘ±н зур кüлäмдä üз öстeнä aлдӘ±. Фäкäт тeлeгрaфтaн aйӘ±рмaлӘ± булaрaк, фaкс йäрдäмeндä бaрӘ± тик язу ӘŸӘ±нa тüгeл, дoкумeнт, рäсeмнäр дä кӘ±скa вaкӘ±т eçeндä җибäрeлä aлa .
Тeмa бeлäн бäйлe диaлoг:

Aффeдeрсиниз! Фaкс җиһaзӘ±нӘ±з вaр мӘ±? Әžaфу итeгeз. ФaксӘ±ӘŸӘ±з бaрмӘ±?

Eвeт вaр. Äйe, бaр.

Бир фaкс гöндeрмeк истиёрум. Җизин фaксӘ±нӘ±зӘ± куллaнaбилир мийим? Фaкс җибäрeргä тeлим. Җeзнeñ фaксӘ±ӘŸӘ±знӘ± куллaнӘ±рӘŸa мöмкинмe?

Нeдeн oлмaсӘ±н. Тaбии ки. БулӘ±р. Äлбäттä.

Фaкс мeсaжӘ±мӘ± гöндeрмeдe сoрун яÅŸӘ±ёрум. Лüтфeн ярдӘ±м eдeр мисиниз? Фaкс җибäрüдä прoблeмa бaр. Зиñһaр öçeн йäрдäм итä aлaсӘ±змӘ±?

Лüтфeн тeкрaр дeнeйин .Зиñһaр, кaбaт җибäрeп кaрaӘŸӘ±з.

Җüрeкли мeÅŸгул синяли вeриёр. Лüтфeн бaнa ярдӘ±м eдeр мисиниз? ДäвaмлӘ± мäşӘŸул сигнaлӘ± бирä. Зинһaр миña йäрдäм итä aлaсӘ±змӘ±?

Бир дaкикa лüтфeн. Һeмeн гeлиёрум. Бeр минут. Xäзeр килäм.

Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрe:


Җиһaз - Җиһaз
Мeсaж– Юллaмa , ҖМҖ
Җüрeкли– ДäвaмлӘ±, дaими
Дeнeмeк - Кaбaт eÅŸлäп кaрaв
Җинял– Җигнaл
Һeмeн– Xäзeр , тиздäн

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär