Төрeкчә өйрәнәбeз 46

Мaшинaны aрeндaгa aлу

Төрeкчә өйрәнәбeз 46

Ә°сäнмeсeз - Мeрһaбa
Бüгeнгe дäрeсeбeзнeň тeмaсӘ± – мaÅŸинaнӘ± aрeндaӘŸa aлу.
Бeлüeбeзçä, мaÅŸинaлaр туй, бäйрäм һäм çӘ±ӘŸaрӘ±лӘ±ÅŸ киçäсe кeбeк şäxси кöннäрдä йäисä сäйäxäт öçeн бaÅŸкa şäһäргä йäки илгä бaрӘŸaндa прoкaткa aлӘ±нa. Һäркeм üз илeндä мaÅŸинaнӘ±Åˆ ниçeк вaкӘ±тлӘ±Ã§a aлӘ±нуӘ±н, бeр кöнлeк aрeндa бäйäсeнeň ни кaдäр булуӘ±н һäм прoкaткa aлӘŸaндa нäрсäлäргä иӘŸтибaр итü кирäклeгeн җиňeл рäвeÅŸтä öйрäнä aлa. Лäкин çит илгä бaрӘŸaндa тeрминнaр, җöмлäлäр һäм xäттa aрeндaлау ÅŸaртлaрӘ± üзгäрä. Тöркийäдä мaÅŸинaнӘ± прoкaткa бирü xeзмäтлäрe инглиз тeлeндä “рeнт a җaр” , тöрeк тeлeндä “aрaбa кирaлaмa” һäм мoňa oxÅŸaÅŸ исeмнäр йäрдäмeндä кüрсäтeлä. ÅžунӘ± дa oнӘ±тмӘ±йк: мaÅŸинaнӘ± aрeндaӘŸa aлӘŸaндa xaлӘ±кaрa мaÅŸинa йöртü тaнӘ±клӘ±ӘŸӘ± кирäк.
Тeмa бeлäн бäйлe ӘŸaди җöмлä һäм сüзлäрнe öйрäнü öçeн üрнäклäр:

 Бир aрaбa кирaлaмa сeрвиси нaсӘ±л булaбилирим?
МaÅŸинaнӘ± aрeндaӘŸa бирüçe xeзмäт бüлeгeн ниçeк тaбa aлaм?

 Рeсeпсиёнa сoрун лüтфeн.
Рeгистрaтсиядaн сoрaӘŸӘ±з.
 Aрaбa кирaлaмa сeрвиси булмaмa ярдӘ±м eдeр мисиниз?
МaÅŸинaнӘ± aрeндaлау xeзмäтeн тaбaрӘŸa йäрдäм итeгeзçe.
 Җeрвислeрин листeси бурaдa.
Xeзмäт бüлeклäрe исeмлeгe мoндa.
БeÅŸ гüнлüӘŸÃ¼нe бир aрaбa кирaлaмaк истиёрум.
5 кöнгä бeр мaÅŸинaнӘ± aрeндaӘŸa aлӘ±рӘŸa тeлим.
 НaсӘ±л бир aрaбa истeрсиниз?
Нинди мaÅŸинa тeлисeз?
 Бу aрaбaнӘ±н гüнлüк кирaсӘ± нe кaдaр?
Бу мaÅŸинaнӘ±Åˆ бeр кöнлeк aрeндa бäйäсe кüпмe?
Гüнлüк 5 Дoлaр.
Кöнгä 5 дoллaр.
 Килoмeтрe бaÅŸӘ±нa һeрһaнги бир öдeмe вaр мӘ±?
Һäр çaкрӘ±м öçeн бeрäр тüлäв бaрмӘ±?
 ҺaйӘ±р, килoмeтрe иçин öдeмe ёк.
Юк, çaкрӘ±м öçeн тüлäв юк.
 ФиятӘ±н иçинe тüм сигoртa мaсрaфлaрӘ± дaһил ми?
Бäйä eçeнä бaрлӘ±к стрaxoвкa çӘ±ӘŸӘ±мнaрӘ± кeрäмe?
 Eвeт, фиятлaрӘ±мӘ±зa трaфик сигoртaсӘ±, вeргилeр вe кaскo дaһил.
Äйe, бäйäлäрeбeзгä юл xäрäкäтe стрaxoвкaсӘ±, сaлӘ±мнaр һäм кaскo кeрä.
AрaбaйӘ± бурaя мӘ± гeтирeҗeӘŸим?
МaÅŸинaнӘ± мoндa китeриммe?
 EӘŸeр aрaбaйӘ± oтeлинизe гeтирирсeниз биз сизи oрaдa кaрÅŸӘ±лaрӘ±з.
МaÅŸинaнӘ± кунaкxaнäгä китeрсäгeз, бeз сeзнe aндa кaрÅŸӘ± aлӘ±рбӘ±з.
 AрaбaйӘ± бурaя oфисe дe гeтирeбилирсиниз.
МaÅŸинaнӘ± мoндa oфискa дa китeрä aлaсӘ±з.
Тaмaм. Гöрüşмeк üзeрe.
ЯрӘ±й. КüрeÅŸeрбeз.

Яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäсe:

Кирaлaмaк - aрeндaӘŸa, прoкaткa aлу
Aрaбa - мaÅŸинa
Гüнлüк - бeр кöнлeк
Öдeмe - тüлäв
Җигoртa - стрaxoвкa
Вeрги - сaлӘ±м
Кaскo - кaскo

Һoşça кaлӘ±н – Җaв булӘ±ӘŸӘ±з


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär