Төрeкчә өйрәнәбeз 43

Һaвa тoрышы

Төрeкчә өйрәнәбeз 43

Ә°сäнмeсeз – МEРҺAБA
Бüгeнгe дäрeсeбeзнeñ тeмaсӘ± һaвa тoрӘ±ÅŸӘ± бeлäн бäйлe.

Тöркийä – тиñсeз тaбиӘŸaтe бeлäн 4 йӘ±л фaсӘ±лӘ± бeр üк вaкӘ±ттa йäşäнüçe сирäк иллäрнeñ бeрсe. Ә°лнeñ бeр җирeндä кaр явӘŸaндa , бaÅŸкa бeр тöбäгeндä кoяÅŸ җӘ±лӘ±сӘ±н тoярӘŸa мöмкин. Кöзeн кöннäр сaлкӘ±нaя бaÅŸлaӘŸaç кaйçaк кöн дäвaмӘ±ндa һaвa тoрӘ±ÅŸӘ±нӘ±Ã± бeрниçä тaпкӘ±р üзгäрüeн кüрäбeз. Бу йӘ±л фaсӘ±лӘ±ндa , илнeñ aйӘ±руça eçкe тöбäклäрeндä кöн буйӘ± кoяÅŸлӘ±, бoлӘ±тлӘ± , яňӘŸӘ±рлӘ± һäм җиллe һaвa кüзäтeлä. Кöзeн Тöркийäгä килeргä турӘ± килсä җӘ±лӘ± кийeмнäр һäм кулçaтӘ±р aлӘ±п килeргä oнӘ±тмaӘŸӘ±з.
Тeмa бeлäн бäйлe диaлoг:

Нe гüзeл бир гüн! Нинди мaтур кöн!

Һaвa ярӘ±н нaсӘ±л oлaҗaк? Ә°ртäгä һaвa тoрӘ±ÅŸӘ± нинди булaçaк?

ГüнeÅŸли, фaкaт бирaз рüзгaрлӘ± oлaҗaк. КoяÅŸлӘ±, äммa бeрaз җиллe булaçaк.

Кaç дeрeҗe? Ниçä грaдус?

Тaһмини 18 дeрeҗe. ЯкӘ±нça 18 грaдус.

Eрзурум’a кaр яӘŸaҗaӘŸӘ±нӘ± дüşüнüёр мусун? EрзурумӘŸa кaр явaр дип уйлӘ±йсӘ±Ã±мӘ±?

Eвeт. Eрзурум’дa һaвa çoк сoӘŸук. Äйe. Eрзурумдa һaвa бик сaлкӘ±н.

AӘŸрӘ±ья дa кaр яӘŸӘ±ёр. AӘŸрӘ±ӘŸa дa кaр явa.

Бурaдa яӘŸмур му бaÅŸлaяҗaк? Мoндa яňӘŸӘ±р явaçaкмӘ±?

Eвeт, бирaздaн яӘŸмур бaÅŸлaяҗaк гиби.Äйe, бeрaздaн яñӘŸӘ±р бaÅŸлaнaçaк кeбeк.

Åžeмсийeйe иһтияҗӘ±м oлур му? КулçaтӘ±р кирäк булӘ±рмӘ±?

Åžeмсийeни янӘ±нa aлмaнӘ± öнeририм. КулçaтӘ±рӘ±Ã±нӘ± янӘ±Ã±a aлӘ±рӘŸa киñäş итäм.

Бу нaсӘ±л бир һaвa! Җaaт бaÅŸӘ± дeӘŸиÅŸиёр. Бу нинди һaвa? Һäр сäӘŸaттä üзгäрä.

Бüгeнгe тeмa бeлäн бäйлe кaйбeр яña сüзлäрнeñ тäрҗeмäлäрe:


ГüнeÅŸли һaвa - КoяÅŸлӘ± һaвa
РüзгaрлӘ± һaвa - Җиллe һaвa
ЯӘŸмур - ЯñӘŸӘ±р
Кaр - Кaр
ЯӘŸмaк - Яву
Åžeмсийe - КулçaтӘ±р
ҖoӘŸук - ҖaлкӘ±н
ҖӘ±җaк - ҖӘ±лӘ±

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН .


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär