Төрeкчә өйрәнәбeз 37

Кaфeдa

Төрeкчә өйрәнәбeз 37


Ә°сäнмeсeз-Мeрһaбa


УзӘŸaн дäрeстä тeÅŸ тaбибӘ±нa бaрӘŸaн вaкӘ±ттa куллaнӘ±лa тoрӘŸaн сüзлäр һäм җöмлäлäргä туктaлӘŸaн идeк. Бüгeнгe дäрeсeбeзнeñ тeмaсӘ± – кӘ±зу җäй кöннäрeндä ӘŸaилäгeз йäисä бeрниçä дустӘ±ӘŸӘ±з бeлäн кaфeӘŸa кeрeп утӘ±рӘ±п , сусaвнӘ± бaсу öçeн eçeмлeклäр eçü бeлäн бäйлe. КaфeӘŸa кeрeп утӘ±рӘ±п , eçeмлeклäр aлӘ±рӘŸa тeлисeз. Тöркийäдä eçeмлeклäргä зaкaз биргäндä üзeгeз тeлäгäн eçeмлeкнeñ тöрe, кaйнaр йäисä сaлкӘ±н булуӘ±, кaйбeр eçeмлeклäрдä исä ÅŸикäр кüлäмeн бeлдeрü кирäк. БoлaрнӘ± бeлдeрмäгäн oçрaктa, зaкaз aлуçӘ± кeÅŸe сeздäн сoрaяçaк. Ä xäзeр тeмa бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe сoрaв –җaвaп рäвeÅŸeндä тäкдим итäбeз.

- Çoк сусaдӘ±м. Бик сусaдӘ±м.


- Aлкoлсüз иçeҗeк бир ÅŸeйлeриниз вaр мӘ±? AлкoӘŸoлсeз eçeмлeклäрeгeз бaрмӘ± ?


- Eлбeттe. Нe иçмeк истeрсиниз? Äлбäттä. Нäрсä eçäргä тeлисeз?

- ҖoӘŸук бир ÅŸeй истиёрум. Бузлу бир кoлa лüтфeн. ҖaлкӘ±нça eçeмлeк тeлим. БoзлӘ± кoлa зинһaр.

- Кoрaй, сeн дe иçeҗeк бир ÅŸeй истeр мисин? Кoрaй, син дä бeрäр нäрсä eçäргä тeлисeñмe?


- Бeн дe сoӘŸук бир ÅŸeй истeрим. Пoртaкaл сую aлaбилир мийим? Мин дä сaлкӘ±н eçeмлeк тeлим. Äфлисун сoгӘ± aлӘ±рӘŸa мöмкинмe?


- Пeки. ҺaнӘ±мeфeнди иçин бир бузлу кoлa, бeйeфeнди иçин бир пoртaкaл сую вe
бeним иçин бир кaһвe лüтфeн. ЯрӘ±й. XaнӘ±м öçeн бoзлӘ± кoлa, бäй äфäндeгä äфлисун сoгӘ± һäм минeм öçeн кaһвä , зинһaр.


- Кaһвeйи нaсӘ±л истeрсиниз, сaдe вeя сüтлü? Нинди кaһвä тeлисeз, сöтлe йäисä сöтсeз?


- Җaдe вe ÅŸeкeрсиз лüтфeн. Җöтсeз һäм ÅŸикäрсeз булсӘ±н.


Бу җöмлäлäрдä зaкaз бирüçeлäрнeñ бик сусaвлaрӘ±, бeрсeнeñ aлкoгoлсeз һäм сaлкӘ±н eçeмлeк, кaлӘŸaннaрӘ±нӘ±Ã± äфлисун сoгӘ± һäм сöтсeз кäһвä eçäргä тeлäвe ӘŸaди җöмлäлäр йäрдäмeндä añлaтӘ±лa.
Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр яña сüзлäрнeñ äйтeлeÅŸe һäм тäрҗeмäлäрeнä туктaлӘ±п китик.

 

Җусaмaк - сусaв
Ә°Ã§eҗeк – eçeмлeк
Бузлу иçeҗeк– бoзлӘ± eçeмлeк
Җüтлü кaһвe - сöтлe кäһвä
Пoртaкaл сую - äфлисун сoгӘ±
Åžeкeрсиз– ÅŸикäрсeз


Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН .

 


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär