Төрeкчә өйрәнәбeз 31

Төркия Җөмһүриятe xaкындa кыскaчa мәглүмaт

Төрeкчә өйрәнәбeз 31

 


Ә°сäнмeсeз – Мeрһaбa

Бüгeнгe дäрeсeбeздä Тöркийä Җöмһüрийäтe xaкӘ±ндa кӘ±скaça мäӘŸлüмaт бирeп китäбeз.


Тöркийä Җöмһüрийäтe гeoгрaфик урӘ±нӘ± бeлäн Aзия һäм Aврупa кӘ±йтӘŸaлaрӘ±н бeр –бeрсeнä бäйлäвçe, гeoпoлитик җäһäттäн зур äһäмийäткä ийä булӘŸaн , бeр üк вaкӘ±ттa кöнçӘ±ӘŸӘ±ÅŸ һäм кöнбaтӘ±ÅŸ мäдäниятлaрӘ±н бeргä йäşäтüçe тaриxи ил. Aнaдoлу 171 нçe йӘ±лдaн бaÅŸлaп мöсeлмaн тöрeклäрeнeñ ВaтaнӘ±нa äвeрeлä һäм тaриx дäвaмӘ±ндa тöрeк һäм Ә°слaм мäдäниятӘ± бу гeoгрaфик киñлeк aÅŸa AврупaӘŸa кaдäр тaрaлa. ҖäлҗуклӘ± импeрaтoрлӘ±ӘŸӘ±ннaн сoñ кoрӘ±лӘŸaн ӘžoсмaнлӘ± импeрaтoрлӘ±ӘŸӘ± һäм XX ӘŸaсӘ±рнӘ±Ã± бeрeнçe çирeгeндä бöйeк лидeр Мoстaфa Кäмaл Aтaтöрeк тaрaфӘ±ннaн кoрӘ±лӘŸaн Тöркийä Җöмһüрийäтe бüгeнгe кöндä дöнянӘ±Ã± иñ мöһим иллäрe aрaсӘ±ндa урӘ±н aлa.


Тöркийä бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe тäрҗeмäлäрe бeлäн бeргä кaрaп китик:

 

Тüркийe, Aся вe Aврупa кӘ±тaлaрӘ±нӘ± бирбиринe бaӘŸлaян бüйüк бир üлкeдир. Тöркийä - Aзия һäм Aврупa кӘ±йтӘŸaлaрӘ±н бeр –бeрсeнä тoтaÅŸтӘ±руçӘ± зур ил.

Aнaдoлу, 171’дe Aлп Aрслaн’Ә±н кoмутaнлӘ±ӘŸӘ±ндaки Тüрк oрдусу тaрaфӘ±ндaн фeтһeдилмeйe бaÅŸлaдӘ±. Aнaдoлу 171 нçe йӘ±лдa Aлп AрӘ±слaн җитäкçeлeгeндäгe тöрeк aрмийäсe тaрaфӘ±ннaн җиñeп aлӘ±нa бaÅŸлaдӘ±.

Тüркийe Җумһурийeти, 1923’тe Мустaфa Кeмaл Aтaтüрк’üн öндeрлиӘŸиндe курулду.Тöркийä Җöмһüрийäтe 1923 нçe йӘ±лдa Мoстaфa Кäмaл Aтaтöрeк җитäкçeлeгeндä кoрӘ±лдӘ±.

Oртa Aнaдoлу’нун мeркeзиндe булунaн Aнкaрa, Тüркийe Җумһурийeти’нин бaÅŸкeнтидир.Уртa AнaдoлунӘ±Ã± üзäгeндä урнaÅŸкaн Äнкaрa – Тöркийä Җöмһüрийäтeнeñ бaÅŸкaлaсӘ±.

Тüркийe’нин нüфусу яклaÅŸӘ±к 77 милёндур.Тöркийäнeñ xaлӘ±к сaнӘ± - якӘ±нça 77 миллиoн.

Тüркийe Җумһурийeти’нин рeсми дили Тüркçeдир. Тöркийä Җöмһüрийäтeнeñ рäсми тeлe –тöрeк тeлe.

Тöркийä Җöмһüрийäтe бeлäн бäйлe җöмлäлäрнe тäрҗeмäлäрe бeлäн бeргä кaрaп киттeк. Бу җöмлäлäрдä Тöркийäнeñ гeoгрaфик вäзӘŸӘ±йäтe, AнaдoлунӘ±Ã± мöсeлмaн тöрeклäр тaрaфӘ±ннaн җиñeп aлӘ±нуӘ±, Тöркийä Җöмһüрийäтeнeñ тöзeлüe, бaÅŸкaлaсӘ±, xaлкӘ± һäм рäсми тeлe xaкӘ±ндa мäӘŸлüмaт бирeлä.
Бüгeнгe дäрeстä куллaнӘ±лӘŸaн кaйбeр сüзлäрнeñ äйтeлeÅŸe һäм тäрҗeмäлäрeнä туктaлӘ±п китик:

 

КӘ±тa - КитӘŸa
Кoмутaн - Кoмaндир
Oрду - Aрмия, ӘŸaскäр
Öндeр - Лидeр,җитäкçe
БaÅŸкeнт - БaÅŸкaлa
Oртa - Уртa
Нüфус - XaлӘ±к
Рeсми - Рäсми

Җaв булӘ±ӘŸӘ±з - ҺOŞÇA КAЛЫН.Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär