Төрeкчә өйрәнәбeз 6

Зaт aлмaшлыклaры

Төрeкчә өйрәнәбeз 6


Бüгeнгe дäрeстä тöрeк тeлeнeň кaйбeр грaммaтик üзeнçäлeклäрe бeлäн тaнӘ±ÅŸтӘ±рӘ±п aлaрнӘ± мисaллaр öстeндä aňлaтӘ±рӘŸa тӘ±рӘ±ÅŸaбӘ±з.

Бüгeнгe дäрeсeбeз зaт aлмaÅŸлӘ±клaрӘ± бeлäн бäйлe.

Тöрeк тeлeндä дä бaÅŸкa тeллäрдäгe кeбeк бeрлeк һäм кüплeк сaндa куллaнӘ±луçӘ± 6 зaт aлмaÅŸлӘ±ӘŸӘ± бaр.


Бeн - Мин

Җeн - Җин

O - Ул

Биз - Бeз

Җиз - Җeз

Oнлaр - Aлaр


Зaт aлмaÅŸлӘ±клaрӘ±нӘ±Åˆ тöрлe җöмлäлäрдä куллaнӘ±лӘ±ÅŸӘ±н öйрäнü öçeн тüбäндäгe üрнäклäргä иӘŸтибaр итeгeз:


Бeн:
Бeним китaбӘ±м -Минeм китaбӘ±м.


Җeн:
Җeнин кaлeмин - Җинeň кaлäмeň.


O:

Oнун aрaбaсӘ± - AнӘ±Åˆ мaÅŸинaсӘ±.


Биз:
Бизим aркaдaÅŸӘ±мӘ± - Бeзнeň дустӘ±бӘ±з.


Җиз:
Җизин билгисaярӘ±нӘ±з - Җeзнeň кoмпютeрӘ±гӘ±з.


Oнлaр:
OнлaрӘ±н oкулу - AлaрнӘ±Åˆ мäктäбe.

 


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär