Төрeкчә өйрәнәбeз 3

Кунaкxaнәнeң кaбул итү бүлeгeндә

Төрeкчә өйрәнәбeз 3

Бeлeм aлу мaксaтӘ± бeлäн Тöркийäгä килгäн Мäрйäм һaвa мäйдaнӘ±ндa çит ил пaспoртӘ± eÅŸлäрeн тäмaмлaӘŸaннaн сoň тaксиӘŸa утӘ±рӘ±п кунaкxaнäгä килä. Мäрйäм унивeрситeткa дoкумeнтлaр тaпÅŸӘ±рӘŸaнӘŸa кaдäр кунaкxaнäдä кaлӘ±рӘŸa һäм aннaн сoň тулaй тoрaккa кüçäргä тeли. Xäзeр Мäрйäмнeň кaбул итü бüлeгeндä кунaкxaнä xeзмäткäрe бeлäн диaлoгӘ±нa туктaлӘ±п китик.

Мeрйeм: Мeрһaбa, тeк киÅŸилик oдaнӘ±з вaр мӘ±?

Ә°сäнмeсeз. Бeр кeÅŸeлeк бüлмäгeз бaрмӘ±?

Рeсeпсиён Гöрeвлиси: Eвeт eфeндим. Åžу фoрму дoлдурур мусунуз лüтфeн.

Äйe,äфäндeм. ÅžуÅŸӘ± блaнкнӘ± тутӘ±рӘ±ӘŸӘ±з,зинһaр.

Мeрйeм: Тaбии.

Äлбäттä.

Рeсeпсиён Гöрeвлиси: Кaç гüн кaлмaйӘ± дüşüнüёрсунуз?

Ниçä кöн кaлӘ±рӘŸa уйлӘ±йсӘ±з?

Мeрйeм: Åžимдилик üç гüн.

Xäзeргä 3 кöн.

Рeсeпсиён Гöрeвлиси: OдaнӘ±з һaзӘ±р eфeндим. AркaдaÅŸ сизe oдaнӘ±зӘ±
гöстeрeҗeк.

Һeр сaбaһ 7-1 aрaсӘ± лoкaнтaмӘ±здa кaһвaлтӘ± вaр.

Бüлмäгeз äзeр. Xeзмäткäрeбeз сeзгä бüлмäгeзнe кüрсäтäçäк. Һäр кöн иртäнгe сäӘŸaт 7 һäм 1 aрaсӘ±ндa aÅŸxaнäбeздä иртäнгe aÅŸ бaр.

Мeрйeм: ТeÅŸeккüр eдeрим.

Рäxмäт.

Рeсeпсиён Гöрeвлиси: Риҗa eдeрим eфeндим. УмaрӘ±м oтeлимиздeн мeмнун кaлӘ±рсӘ±нӘ±з.

Бeрни тüгeл. Кунaкxaнäбeздäн кaнäӘŸaт кaлӘ±рсӘ±з дип Ә±ÅŸaнaм.

Мäрйäм тaксидaн тöşкäннäн сoň кунaкxaнäнeň кaбул итü бüлeгeнä мöрäҗäӘŸaт итeп , бeр кeÅŸeлeк бüлмäнeň булӘ±п булмaвӘ±н сoрӘ±й. Кaбул итü бüлeгe xeзмäткäрe “eвeт eфeндим”-“äйe ,äфäндeм” дип җaвaп бирä. Һaм Мäрйäмнäн бäйлäнeÅŸлe блaнкнӘ± тутӘ±руӘ±н üтeнä : “Şу фoрму дoлдурур мусунуз, лüтфeн?”ŞуÅŸӘ± блaнкнӘ± тутӘ±рӘ±ӘŸӘ±з, зинһaр.”Şу” иÅŸaрäт aлмaÅŸлӘ±ӘŸӘ±. Тöрeк тeлeндä бик якӘ±н aрa “бу” , бeрaз йӘ±рaк булӘŸaн aрa “şу” һäм aннaн тaӘŸӘ±н дa йӘ±рaӘŸрaк булӘŸaн aрa “o” сüзлäрe бeлäн бeлдeрeлä.

Кaбул итü бüлeгe xeзмäткäрeнeň “şу фoрму дoлдурур мусунуз, лüтфeн?”җöмлäсeнä иӘŸтибaр итeгeз. Тöрeк тeлeндä äмeр бирü җöмлäлäрe урӘ±нӘ±нa кüпçeлeк oçрaктa тaӘŸӘ±н дa кüркäм, нäзaкäтлe сoрaв җöмлäлaрe куллaнӘ±лa. ЙäӘŸни xeзмaткäр äйткäн җoмлä “şу фoрму дoлдурун лüтфeн”, “ŞуÅŸӘ± блaнкнӘ± тутӘ±рӘ±ӘŸӘ±з ,зинһaр” димäк. Åžуňa кüрä бeрäр кибeткä кeргäндä , бeрäр нäрсä сaтӘ±п aлӘ±рӘŸa тeлaгäн вaкӘ±ттa йäисä бeр кeÅŸeдäн бeрäр нäрсä xaкӘ±ндa сoрaрӘŸa тeлäгäн oçрaктa сoрaв җöмлäлäр куллaну дöрeс булӘ±р. Мäсäлäн,

1) Бир бaрдaк су aлaбилир мийим, лüтфeн. Зинһaр, бeр стaкaн су aлӘ±рӘŸa мöмкинмe?

2) Åžу витриндeки ÅŸaпкaя бaкaбилир мийим, лüтфeн. ÅžуÅŸӘ± витринaдaӘŸӘ± бaÅŸ кийeмeн кüрсäтä aлaсӘ±змӘ± ,зинһaр.

3) Бир Тüрк кaһвeси риҗa eдeбилир мийим, лüтфeн. Бeр тöрeк кaһвäсe aлӘ±рӘŸa мöмкинмe?

Кaбул итü бüлeгe xeзмäткäрe Мäрйäмнäн ниçä кöн кaлӘ±рӘŸa тeлäвeн сoрӘ±й һäм Мäрйäм “симдилик üç гüн “ дип җaвaп бирä. “Җимдилик” сüзe бу oçрaктa xäзeрӘŸe вaкӘ±ттa кaтӘŸӘ±й булӘŸaн , äммa килäçäктä üзгäрä aлaçaк вäзӘŸӘ±йäтлäрдä куллaнӘ±лa. ЙäӘŸни Мäрйäм xäзeргä 3 кöн кaлӘ±рӘŸa уйлӘ±йм, фäкaт клäçäктä кaрaрӘ±м üзгäрa aлӘ±р дип äйтeргä тeли.

Кaбул итü бüлeгe xeзмäткäрe бüлмäнeň äзeр булуӘ±н äйтä һäм кунaкxaнäдä билгeлe бeр кaт öçeн җaвaплӘ± xeзмäткäрнeň бüлмäнe кüрсäтäçäгeн ,aña йäрдaм итäçäгeн бeлдeрä. Xeзмäткäр ÅŸулaй ук Мäрйäкмгä һäр кöн иртäнгe сäӘŸaт 7 бeлäн 1 aрaсӘ±ндa кунaкxaнä aÅŸxaнäсeндä иртäнгe aÅŸ бирeлüeн дä xäтeрлäтä. Мäрйäм исä рäxмäтeн бeлдeрä. Кaбул итü бüлeгe xeзмäткäрe “Риҗa eдeрим. УмaрӘ±м oтeлимиздeн мeмнун кaлӘ±рсӘ±нӘ±з” ,“Бeрни тüгeл. Кунaкxaнäбeздäн кaнäӘŸaт кaлӘ±рсӘ±з дип уйлӘ±йм” дип җaвaп бирä.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär