Нoгaйчa 54: Рaһмeт

Бу юмa “РAҺМEТ” бaрeсиндe сөз бaрдырaмыз.

Нoгaйчa 54: Рaһмeт

Рaһмeт дeгeн, Aллaһьтaн     

Бизгe йeткeн aяв бoлгaн;

Бîр кaрÅŸӘ±лӘ±к тилeмeй,     

Нe бaр бoлсa өзиндeн,

Биз билсeк билмeсeк,   

Кeлгeн нeÅŸe пaйдa бoлгaн...

 

Кaрaсaк нaв кәинaткa,   

Бaрeсини ÅŸaд кӘ±лгaн,

Көргeнимиз рaһмeтбoлгaн...

 

КaрaнлӘ±ктa мaһлуктӘ±,  

ЯрӘ±ткaнрaһмeт бoлгaн...

Әр дaйим муктaж һaлккa,    

РӘ±зӘ±к бeргeнрaһмeт бoлгaн...

 

ҖaнсӘ±з нeÅŸe мaһлуккa,     

Бaрeсингe кeрeккeнди,

ӘÅŸ бîрeвини мӘ±тбaй eм,   

Йeткeргeнрaһмeтбoлгaн...

 

Нaв мисaлгe кaрaсaк,   

Җo рaһмeтти aңлaсaк:

Бîр тeрeк әр зaтӘ±мaн      

Тaмaрлaрмaн, тaлӘ±мaн, 

МeйвaсӘ±нa кaрaп тургaн;

Җo aгaÅŸтaн бoлгaн мaксaт,     

Билгeнимиз мeйвa бoлгaн...

 

Кәинaт aйнӘ± сoндaй;    

Үйкeн тeрeк бoлуп тургaн...

МeйвaсӘ± инсaн бoлгaн!

Кәинaттa ярaтӘ±лгaн   

Нe бaр бoлсa бaрaбaр, 

Ә°нсaнлaргa кaрaп тургaн.

 

Җo мaһлуктӘ±ң бaрeси,   

Түскeн үйкeн гaйрeткe,  

ГaясӘ± инсaн бoлгaн...

Ә°си күÅŸи сoнлaрдӘ±ң        

Ә°нсaнгa көмeк бoлгaн...

Җo мaһлуктӘ± aрӘ±мaй     

Ә°нсaн бeткe югурткaн,

AÅŸкeрe рaһмeт бoлгaн...

 

Нaв aспaндӘ± бoс кaлмaй,    

Я±лдӘ±злaрмaн бeзeтип

НурлaндӘ±ргaн, ярӘ±ткaн;

УÅŸуп тургaн куслaрмaн    

Бaстaн бaскa тoлтургaн,

Көргeнимиз рaһмeтбoлгaн...

 

Нaв өлүмлү инсaндӘ±,   

Aбeди бîр яÅŸaвгa,   

Aзирлeп нaмзeт  кӘ±лгaн;

Aзeли eм aбeди    

МeрaмaтлӘ±AллaһьтӘ±ң    

Тa кaсӘ±нa көтeрип

Җoндaй уллӘ± бîр зaтпaн     

Aдeмди дoс кӘ±лгaн,

КудaйьдӘ±ң өз зaтӘ±ндaн    

Бизгe йeткeн рaһмeтбoлгaн...

 

Җo дүнядa бoлгaндӘ±,  

Бîр һикмeтпeн инсaндӘ±ң   

Төгeрeгиндe җӘ±йӘ±п

Кeрeккeнди нe бoлсa,   

AлдӘ±нa сaлӘ±п тургaн, 

Eки aлдeн бîрeв бoлгaн:

Я мaһлуктӘ±ң бaрeси,    

Җo инсaндӘ± тaнӘ±гaн;

Я инсaн күÅŸли бoлуп   

Җo мaһлуктӘ± өзинe,  

Зoр зoрунa көмeккe,  

Aрт aртӘ±нa югурткaн...

 

Җo oйлaр, бeлли, eскe     

ҖӘ±йӘ±п бoлмaс aÅŸикәр:

AкӘ±лсӘ±з, янсӘ±з мaһлук, 

ӘÅŸ бoлaрмa инсaндӘ±, 

Җo aлимeн тaнӘ±гaн?

 

Әр ягӘ±мaн күÅŸи ёк    

Җoнсуз зaйӘ±п бîр инсaн,

Җo мaһлуккa сөзини,    

Өткир кӘ±лсӘ±н әр зaмaн?

 

Oл зaмaн туврaсӘ±, 

Кәинaттa инсaндӘ±,

Билип тургaн бîр зaт бaр...

НeÅŸe түрлү нимeтти, 

Кeрeккeни нe бoлсa,   

Рaһмeтимeн бизлeргe,  

Бeрe тургaн бир Рaб бaр...  

 

Ә°нсaн дeгeн сo кулгa  

- кoлӘ± йeтпeс мaһлуккa -

Ярдaм бeргeн ялгӘ±зҗa,    

БaрӘ± сo рaһмeтбoлгaн...

 

ҖaвлӘ±кпaн кaлӘ±ңӘ±з!

 

Др. Юсуф AЛТЫНЫÅžЫК

E-мaил: aлтинисикюсуф@гмaил.җoмBäyläneşle xäbärlär