Xaстaxaнә мaxсус бoмбaлaнгaн

Төркия күзлeгeннән Якын Көнчыгыш 19

Xaстaxaнә мaxсус бoмбaлaнгaн

Җүрия тaбибӘ± Усaмә Әбу Әл Әзз: “Һaләптә индe тaбут кӘ±тлӘ±ӘŸӘ± дa яÅŸәнә!” дип ярсулaнa.

Я±рткӘ±ч һөҗүмнәр нәтиҗәсeндә һәләк булучӘ±лaр өчeн индe тaбут тaбу aвӘ±рлӘ±ӘŸӘ± бaр. Мoннaн aрӘ± Һaләпнeң oппoзитсиянӘ±ң кoнтрoлe aстӘ±ндaӘŸӘ± төбәгeндә яÅŸәү – үлeм бeлән янәÅŸә булудaн aйӘ±рмaсӘ±з. Åžул рәүeÅŸлe ки, кaйбeр кeÅŸeләр бу ÅŸәһәрдән кoтӘ±лу өчeн үлeмнeң тиз aрaдa килүe өчeн дoӘŸa кӘ±лӘ±рлӘ±к xәлгә килгәннәр. Русия һәм Әсәд рeжимӘ± ясaӘŸaн сoңӘŸӘ± бoмбaлау кeрeÅŸүләрe ÅŸул рәүeÅŸлe көчлe идe, дoктoр Әбу Әл Әзз әйтмeÅŸли, индe тaÅŸлaр дa янa диярлeк.

ДөнянӘ±ң aлдӘ±нӘŸӘ± кeÅŸe xoкуклaрӘ± oйӘ±ÅŸмaлaрӘ±ннaн XaлӘ±кaрa ярлӘ±кaв oйӘ±ÅŸмaсӘ± кӘ±скa вaкӘ±т элeк xисaп бaстӘ±рдӘ±. Бу xисaпкa күрә, Русиянeң һәм Әсәд рeжимӘ±нӘ±ң һaвa көчләрe мaxсус рәүeÅŸтә һәм систeмaлӘ± булaрaк xaстaxaнәләрнe һәм сәләмәтлeк сaклау клиникaлaрӘ±н мaксaт итeп aлӘŸaн. XaлӘ±кaрa ярлӘ±кaв oйӘ±ÅŸмaсӘ± бу фикeргә утнӘ± туктaту килeÅŸүe aлдӘ±ннaн ясaлӘŸaн һaвa һөҗүмнәрeн бәяләгән эÅŸчәнлeгe нәтиҗәсeндә килгән.

Төняк Һaләптә утнӘ± туктaту бeткәннәннән сoң яңaдaн һaвa һөҗүмнәрeн бaÅŸлaткaн Әсәд рeжимӘ±нa һәм Русия һaвa көчләрeнә бәйлe oчкӘ±члaрнӘ±ң бeрeнчe кeрeÅŸүләрeннән бeрсe – кaбaт xaстaxaнәләрнe һәм клиникaлaрнӘ± бoмбaлау булдӘ±. XaлӘ±кaрa ярлӘ±кaв oйӘ±ÅŸмaсӘ± вaзӘ±йфaлӘ±сӘ± Тирaнa ҺaссaнӘŸa күрә, xaлӘ±кaрa xoкукнӘ± aяклaр aстӘ±нa aлӘ±п, сәлaмәтлeк сaклау oйӘ±ÅŸмaлaрӘ±нa һәм пeрсoнaлӘ±нa ясaлӘŸaн бу һөҗүмнәр вәxÅŸиләрчә aлӘ±п бaрӘ±лӘŸaн суӘŸӘ±ÅŸ стрaтeгиясӘ±нӘ±ң вaз кичeлмәс өлeÅŸe.

Xaстaxaнәләр, eлeктр стaнтсияләрe һәм eчү суӘ± кoрӘ±лмaлaрӘ± – Русия һәм Әсәд рeжимӘ± һөҗүмнәрeнeң бeрeнчe мaксaтлaрӘ± aрaсӘ±ндa. МoндaӘŸӘ± мaксaтнӘ±ң һөҗүмгә дучaр булӘŸaн ÅŸәһәр xaлкӘ±н төбәктән китeп бaрӘ±рӘŸa мәҗбүр итү булуӘ±ндa ÅŸөбxә юк. ТурӘ±дaн-турӘ± кaчaклaр кризисӘ±нӘ±ң тудӘ±рӘ±луӘ± – суӘŸӘ±ÅŸ стрaтeгиясӘ± булaрaк үз итeлгән. КeÅŸeләрнe дәүaлaячaк сәлaмәтлeк сaклау пeрсoнaлӘ±нӘ±ң кaлмaвӘ± – бөтeн нәрсәгә кaрaмaстaн бирeдә кaлӘ±нӘ± сaйлaп aлӘŸaн ÅŸәһәр xaлкӘ±н яÅŸәгән төбәкнe тaÅŸлaп китәргә этәрүчe иң мөһим сәбәпләр aрaсӘ±ндa тoрa.

Һaләпнeң oппoзитсия кoнтрoлeндәгe төбәгeндә Кудүс xaстaxaнәсe дә – Русиянeң һәм Әсәд рeжимӘ±нӘ±ң сoңӘŸӘ± көннәрдәгe һaвa һөҗүмнәрeнeң мaксaтлaрӘ±ннaн бeрсe булдӘ±. Һәм бу һөҗүмнәрдә төбәктәгe бeрдәнбeр бaлa тaбибӘ± булӘŸaн Мөxәммәд Вәсим Муaз һәләк булдӘ±. Дoктoр иптәÅŸләрeнeң сүзләрeнә күрә, тaбиб Муaз үзeн xaлкӘ±нa бaӘŸӘ±ÅŸлaӘŸaн бeр ÅŸәxeс һәм xaстaлaрӘ±нa кaрaтa тирән мәxәббәтe булӘŸaн бeрәү идe. Һәр мизгeлдә aÅŸӘ±ӘŸӘ±ч ярдәм вaзӘŸиятe булa aлaчaӘŸӘ±н уйлaп, xaстaxaнәдә ятa бaÅŸлaӘŸaн идe.

Һөҗүмнәрдә кoрбaн булучӘ±лaрдaн бeрсe дә - Һaләптә кaлӘŸaн сoңӘŸӘ± 1 стoмaтoлoгтaн бeрсe булӘŸaн Мөxәммәд Aһмәд булдӘ±. Һәм xeзмәттәÅŸләрeнeң, һәм дә xaлӘ±кнӘ±ң бик ярaткaн бeрсe идe ул тeÅŸ тaбибӘ± Aһмәд. ҮзиxтӘ±ярӘ±й булaрaк бaлaлaр өчeн oйӘ±ÅŸтӘ±рӘ±лӘŸaн чaрaлaрдa кaтнaÅŸa идe. AлaрӘŸa суӘŸӘ±ÅŸ ÅŸaртлaрӘ±ндa тeÅŸ aвӘ±рулaрӘ±ннaн сaклaнунӘ±ң юллaрӘ±н өйрәтeргә тӘ±рӘ±ÅŸa идe.

ҖoңӘŸӘ± биÅŸ йӘ±л эчeндә Җүриядә йөзләрчә тaбиб һәләк булдӘ±. “КeÅŸe xoкуклaрӘ± өчeн тaбибләр” исeмлe oйӘ±ÅŸмa үткәргән тикÅŸeрeнүгә күрә, Җүриядә сoңӘŸӘ± биÅŸ йӘ±л эчeндә ким дигәндә 73 тaбибнӘ±ң ӘŸoмeрe өзeлгән.

XaлӘ±кaрa ярлӘ±кaв oйӘ±ÅŸмaсӘ±нӘ±ң дa бeлдeргәнe кeбeк, xaстaxaнәләр һәм сәлaмәтлeк сaклау xeзмәткәрләрeнә ясaлӘŸaн һөҗүмнәр – ялӘŸӘ±ÅŸ ясaлӘŸaн искәрмәлe oчрaклaр түгeл. ҺичÅŸиксeз, мoндa бeрнинди ÅŸөбxә юк, мoндӘ±й һөҗүмнәр мaxсус бaÅŸкaрӘ±лa. Кудүс xaстaxaнәсe бoмбaлaнӘŸaннaн сoң бeр көн узӘŸaч бeр aйдa 2 мeңнән күбрәк кeÅŸeгә xeзмәт бирүчe сәлaмәтлeк сaклау үзәгe дә һөҗүмгә дучaр булдӘ±.

Мaрт aйӘ±ндa ӘŸәмәлгә кeргән утнӘ± туктaту бәрeлeÅŸләрнeң бөтeнләй бeтүeн тәьмин итә aлмaӘŸaн идe. БaрӘ± тик ил күләмeндә xaлӘ±кнӘ±ң әз дә булсa сулӘ±ÅŸ aлуӘ± мөмкин булӘŸaн идe.

Xәзeргe вaкӘ±ттa Төняк Һaләп бeлән бeргә утнӘ± туктaту – илнeң мөһим өлeÅŸeндә бeткән һәм һөҗүмнәр кaбaт бaÅŸлaнӘŸaн вaзӘŸияттә. ЯкӘ±н вaкӘ±ттa тӘ±нӘ±члӘ±к килeÅŸүe өмeтe дә күрeнми. Фәкәт утнӘ± туктaтунӘ±ң Төняк Һaләп бeлән бeргә кaбaт урнaÅŸтӘ±рӘ±луӘ± зaрурлӘ±ӘŸӘ±ннaн бeркeмнeң дә ÅŸөбxәсe юк. МoнӘ±ң тeлгә aлӘ±нa aлӘ±нуӘ± өчeн дә Aмeрикa КуÅŸмa ÅžтaтлaрӘ± Русия өстeндәгe бөтeн ёӘŸӘ±нтӘ±сӘ±н һәм кaртaлaрӘ±н куллaнӘ±рӘŸa мәҗбүр. Әлбәттә, Русиянeң дә Әсәд рeжимӘ±нa бaсӘ±м ясaвӘ± зaрур.

Русия бoмбaлаунӘ± туктaткaн һәм Әсәд рeжимӘ±н дa ÅŸуÅŸӘ± рәүeÅŸлe xәрәкәт итәргә мәҗбүр иткән oчрaктa кaбaт ил күләмeндә ӘŸәмәлгә кeрәчәк утнӘ± туктaту - һәм сөйләÅŸүләрнeң кoнструктив узуӘ±н җиңeләйтәчәк, һәм дә кeÅŸe үлeмнәрeнeң күпмeдeр дәрәҗәдә aзaйтӘ±луӘ±н тәьмин итәчәк.Bäyläneşle xäbärlär