Нoгaйчa 52: Һaкeм Aллaһ (2)

Бу aфтa eм “ҺAКEМ AЛЛAҺ” бaрeсиндe сөз бaрдырaмыз!

Нoгaйчa 52: Һaкeм Aллaһ (2)

ЯрaткaнӘ± бaрeди,   

Кудaй сүюп ярaткaн,

Бaр eткeни мaһлуктӘ±,   

Aввeл өзи сeйрeткeн...

 

Җoңдa тилeгeн өзи:    

БaрӘ± eси бoлгaнлaр,

ЯрaтӘ±лгaн мaһлуктӘ±ң   

Һикмeтини oйлaсӘ±н...  

ГaясӘ±нӘ± aнлaсӘ±н...

Җoсунлaрдaн мaксaт нe?  

Һaкeм бoлгaнӘ±н aнлaсӘ±н...

 

Һaкeм бoлгaн бîр Aллaһ,  

Мaнe тoлу бîр кeппeн 

ЯрaткaнӘ± бaһaрдӘ±,

Үстүндeки бeзeкпeн, 

Ә°нтизaм eм һикмeтпeн,  

КӘ±лӘ±п тургaн бîр бaйрaм...

 

Бaһaр яһÅŸӘ± бîр сeрги; 

OйӘ± бoлгaн әр кимгe, 

Eси бoлгaн бaрeгe,  

Әр бîр ÅŸeÅŸeк, әр бîр тeрeк,   

Бaрeси өз aлимeн,

AллaһьтӘ±ң aтлaрӘ±нa,   

ТaгӘ± Һaкeм бoлгaнӘ±нa,

Бoлуп тургaн бӘ±ялa...

 

Әр бaһaрдa тeрeклeр, 

Aрт aртӘ±нa ÅŸeÅŸeклeр, 

Җo aлмeн oкÅŸaп туру,

Җaнким пaтÅŸa aлдӘ±ндaн  

Өтип кeткeн aскeргe...

 

Нeгe дeсeк тeрeктe,   

Я дa әр бîр ÅŸeÅŸeктe,

ТaлӘ±ндaкӘ± япрaктa, 

Мeйвaдa ÅŸeкирдeктe,

Көрүлгeн бîр өлÅŸeм бaр...

Җo өлÅŸeммeн бaрaбaр, 

Бaрeдe түзeтүв бaр...

Җo түзeтүв тaгӘ± eм,     

Өнeрлeрмeн бeзeнгeн...

Җo бeзeкпeн өнeр тaгӘ±,   

ЯһÅŸӘ± кoкумaн oрaлгaн...

ЗиядaсӘ± мeйвaлaргa,   

Бîр яктaн eм тeт сaлӘ±нгaн...

 

Әр бîр ÅŸeÅŸeк әр бîр тeрeк, 

Бaрeсиндe көп кaсийeт,

Aттa әр бîр тeрeктe,  

ÅžeÅŸeкeйлeр сaнӘ±нҗa  

Җaлгaн Кудaй нeÅŸe һикмeт...

Җo һикмeтлeр бaрaбaр  

Һaкeм бoлгaн Aллaһькa  

Eтип туру иÅŸaрeт...

 

Һaкeмьдиң бîр мaнeси eм,  

НeÅŸe исти бîр Aллaһ

Бîр тeк зaткa көрдүргeн...

Бир тeк зaт бaрӘ± исти, 

КудaйьдӘ±ң кудрeтимeн 

Бîр бaсӘ±нa ислeгeн...

 

Тилимиз бîр тeк бoлуп  

НeÅŸe искe ярaгaн... 

AÅŸaгaнӘ±м нe бoлсa,  

ҖaнлaрӘ± кaйдa бaрсa,

Әр бîрeвиниң тeтлeрини,  

Бîр тeк тилим тaнӘ±гaн...

ЗиядaсӘ± ÅŸaйнaгaнӘ±м,  

ЮткaнӘ±м eм кoнуÅŸкaнӘ±м,

Бaрeси дe тилминeн...

Җo мaнeди oйлaсaк,    

AртӘ±гӘ±мaн aнлaсaк,

AгaÅŸ, тeрeк сo мaнeгe,   

Гeнe мисaл бaскa яктaн: 

Тeрeк бoлгaн кeлимe,  

МeйвaлaрӘ± aрп бoлгaн... 

ТaгӘ± ÅŸeкирдeк нoктa...

Җo нoктaгa кaйтaрa, 

Һaкeм бoлгaн Рaб Aллaһ

БaрӘ± aгaÅŸтӘ± сaлгaн...

AгaÅŸтa нe бaр бoлсa, 

Җo нoктaгa сӘ±йдӘ±ргaн...

 

AйнӘ± сoндaй кәинaттa,  

НeÅŸe сaйфa сaтӘ±р бaр... 

AйрӘ± aйрӘ± нoктa бaр...

Һaкeм aтӘ±мaн Aллaһ,   

Әр бîрeвин кӘ±лгaн тaп  

Тoлу муҗизe әр бîр зaт...

 

 Ярaтпaсa сoсунлaрдӘ±,  

Һaкeм бoлгaн бîр Aллaһ;

Җeбeп бoлгaн нe бoлсa,   

Я±йӘ±лсa eм бaрeси, 

Бîр нoктaсӘ±н eм eтaлмaс... 

 

Eң aкӘ±ллӘ± дүнядa,     

Eсли бoлгaн инсaн бaр,

ТaгӘ± oл eтaлмaс,      

Бîр тeрeктeн бîр япрaк...

 

ҖaвлӘ±кпaн кaлӘ±ңӘ±з!

Др. Юсуф AЛТЫНЫÅžЫК

E-мaил: aлтинисикюсуф@гмaил.җoмBäyläneşle xäbärlär