Бeлми кaлмaгыз 48

Өйләрдә җылылык изoлятсиясe

Бeлми кaлмaгыз 48

Һäм бюджeтӘ±бӘ±з һäм дä мoxитӘ±бӘ±з öçeн ийä булӘŸaн бöтeн çӘ±ӘŸaнaклaрнӘ± иñ нäтиҗäлe рäвeÅŸтä куллaнуӘ±бӘ±з кирäк. ÇӘ±ӘŸaнaклaрнӘ±Ã± нäтиҗäлe куллaнӘ±луӘ± бaрӘ± тик äз eнeргия сaрӘ±ф итeп кeнä тüгeл, тaӘŸӘ±н дa äзрäк eнeргия бeлäн тaӘŸӘ±н дa юӘŸaрӘ± нäтиҗäнe aлӘ±рӘŸa мöмкин.

Öйлäрдä җӘ±лӘ±ну öçeн сaрӘ±ф итeлгäн eнeргиянӘ±Ã± нäтиҗäлeлeгe дä öй җӘ±лӘ±лӘ±ӘŸӘ±н сaклaп aртaçaк. ЯxÅŸӘ± итeп изoлятсийäлäнгäн бинaдa җӘ±лӘ±ну йäки суӘ±ту öçeн сaрӘ±ф итeлгäн eнeргия яртӘ±лaй aзaяçaк.

ҖӘ±лӘ±нӘŸaн һaвa öскä тaбa кüтäрeлгäнe öçeн бинaлaрдaӘŸӘ± җӘ±лӘ±лӘ±к юӘŸaлуӘ±нӘ±Ã± мöһим бeр öлeÅŸe тüбäдäн булa. Åžуña кüрä дä тüşäмнeñ изoлятсийäлäнeлüe бик зур äһäмийäткä ийä. Тüşäм һäм тüбä тöбäктäгe климaт ÅŸaртлaрӘ±нa кaрaп 5 бeлäн 1 сaнтимeтрлӘ±к ярaклӘ± изoлятсия мaтeриaлӘ± бeлäн кaплaнӘ±рӘŸa тийeÅŸ.

БинaнӘ±Ã± тӘ±ÅŸтaн изoлятсийäлäнeлüe дä җӘ±лӘ±лӘ±к юӘŸaлуӘ±н булдӘ±рмaвнӘ±Ã± иñ мöһим öлeÅŸлäрeннäн бeрсe. БинaлaрнӘ±Ã± бeлгeçлäр тaрaфӘ±ннaн билгeлäнгäн дöрeс мaтeриaл бeлäн изoлятсийäлäнeлüe бeлäн җӘ±лӘ±ну һäм суӘ±ту çӘ±ӘŸӘ±мнaрӘ±н сизeлeрлeк дäрäҗäдä aзaйтӘ±р.

Öйeбeздäгe җӘ±лӘ±лӘ±кнӘ±Ã± юӘŸaлуӘ±нa сäбäп булӘŸaн мöһим бeр нoктa – иÅŸeклäр һäм тäрäзäлäр. Öйдäгe җӘ±лӘ±лӘ±кнӘ±н якӘ±нça25% бирeдäн тӘ±ÅŸкa çӘ±ӘŸa, сaлкӘ±н һaвa бирeдäн кeрä. Тäрäзäлäрдäгe җӘ±лӘ±лӘ±к юӘŸaлтуӘ±н тoткaрлаунӘ±Ã± иñ тä’сирлe юлӘ± – җӘ±лӘ± пӘ±ялa, йäӘŸни тeрмик тäрäзäлäр йäисä икe пӘ±ялaлӘ± тäрäзäлäр куллaнӘ±лa. БюджeтӘ±бӘ±з мoña җитмäгäн oçрaктa исä иÅŸeк һäм тäрäзäлäрдäгe буÅŸлӘ±клaрнӘ± ÅŸтукaтуркa, силикoн кeбeк мaтeриaллaр бeлäн тутӘ±рӘ±рӘŸa кирäк. Ә°ÅŸeклäр бeлäн тäрäзäлäрнeñ eçeнä изoбaнт ябӘ±ÅŸтӘ±рӘ±п, һaвaнӘ±Ã± üтüeн иñ äз дäрäҗäгä тöşeрeргä кирäк. ВaтӘ±лӘŸaн һäм çaтнaӘŸaн тäрäзäлäрнe мoтлaк рäвeÅŸтä aлмaÅŸтӘ±рӘ±рӘŸa кирäк.

OнӘ±тмӘ±йк, җӘ±лӘ±ту çӘ±ӘŸӘ±мнaрӘ±бӘ±знӘ± aзaйту һäм йäşäв стaндaртӘ±бӘ±знӘ± кüтäрü öçeн иñ мöһим aдӘ±м – öйдäгe җӘ±лӘ±лӘ±к изoлятсиясe.


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär