Бeлeм oфыгы 44

Aврупa Күңeллe Xeзмәтe нәрсә ул?

Бeлeм oфыгы 44


Бeлeм oфӘ±ӘŸӘ± 44

 

Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe нäрсä ул?


Бeлeм OфӘ±ӘŸӘ± тaпÅŸӘ±руӘ±бӘ±здaн сeзгä кaйнaр сäлäмнäрeбeзнe җибäрäбeз һäм Вeнгрия бeлäн Грузиядaн Тöркийäгä AКX ясaрӘŸa килгäн икe йäş кüñeллe- Aннa бeлäн ҖһoрeнaнӘ±Ã± Тöркийä мaҗaрaлaрӘ±н тӘ±Ã±лaрӘŸa сeзнe дe çaкӘ±рaбӘ±з һäм ÅŸуÅŸӘ± рäвeÅŸтä тaпÅŸӘ±руӘ±бӘ±знӘ± бaÅŸлaп китäбeз.

Мин уртa мäктäбнe бeтeрдeм, Aврупa Кüñeллe Xeзмäтeндä кaтнaÅŸa aлaм мӘ±?
“Äййe. Aврупa кüñeллe Xeзмäтe öçeн бaрӘ± тик ÅŸaрт 17-3 яÅŸ aрaсӘ±ндa булӘ±рӘŸa тийeÅŸ.Бeлeм йäки икътисад вaзӘŸийäтeгeз Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe öçeн бeр нинди тoткaрлау oйӘ±ÅŸтӘ±рмaз.”
Ãœзeм ӘŸaрип .2-12 aйлӘ±к çит илдä кaлу вaкӘ±тӘ± минeм öçeн мöмкин тüгeл. ТaӘŸӘ±н дa кӘ±скaрaк прoгaммaӘŸӘ±з бaр мӘ±?

“Мöмкинлeклäр çиклe(сoтсиo-икътисади, мäдäни йäки гeoгрaфия җäһäтeннäн тüбäн кeрeмлeлäрдäн килгäн йäки инвaлид йäисä мaxсус üзeнçäлeклäрe булӘŸaн) йäşлäр 14-59 кöндä кӘ±скa вaкӘ±тлӘ± Aврупa Кüñeллe Xeзмäтeннäн фaйдaлaнa aлaлaр. Ә°нвaлид булӘŸaн йäş кeÅŸe бeр üзe бaрӘ±р вaзӘŸийäттä тüгeл исä oзaтуçӘ±сӘ±нӘ±Ã± мaсрaфлaрӘ± дä тулӘ±сӘ±нça тüлäнäçäк.”


Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe вaкӘ±тӘ±ндa ни xäтлe кeсä aкçaсӘ± бирeлä ?
“Кeсä aкçaсӘ± иллäрнeñ икътисади вaзӘŸийäтeнä кüрä билгeлäнä.
Мäсäлäн, Тöркийäгä килгäн üзиxтиярӘ±йлaрӘŸa бaÅŸкa тöрлe, ГeрмaнияӘŸa йäки ФинляндияӘŸa киткäн кüнeллeлäргä бaÅŸкa тöрлe кeсä aкçaсӘ± бирeлä.”

Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe вaкӘ±тӘ±ндa кaйдa йäşäйäçäкмeн?

“Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe вaкӘ±тӘ±ндa бeр стaндaрт тoру şäкилe юк. Бeр ӘŸaилäнeñ янӘ±ндa дa кaлa aлaсӘ±з, тулaй ёртa йäки ÅŸуÅŸӘ± oйӘ±ÅŸмaдaӘŸӘ± бaÅŸкa кüñeллeлaрe бeлäн дä ÅŸул ук oйдä кaлa aлaсӘ±з. Тoру урӘ±ннӘ±Ã± şäкилe кaбул итüçe oйӘ±ÅŸмaлaрӘŸa кüрä üзгäрä.

Ä xäзeр индe Aннa Җзиксзaи һäм Җһoрeнa Кaтҗһaпуридзe бeлäн ясaӘŸaн äñӘŸÃ¤мäбeзнe сeзнeñ бeлäн уртaклaÅŸaбӘ±з.
Aннa, син Вeнгриядaн Aврупa Кüñeллe xeзмäтe öçeн ни öçeн Тöркийäгä килдeñ?
“Бeрeнçe тaпкӘ±р 15 йäşeмдä дуслaрӘ±м бeлäн бeргä рюкзaк кийeп AнтaлияӘŸa килдeм һäм Тöркийäгä ӘŸaÅŸик булдӘ±м.
ҖoñӘ±ннaн Мeрсин, Äнкaрa, Кaпaдoкия, ҖӘ°тaнбулӘŸa дa киттeм. Тöрeк тeлeн öйрäнeрӘŸÃ¤ һäм кeÅŸeлäр бeлäн тöрeкçä сöйлäşeргä тeлäдeм, ÅŸуÅŸӘ± сäбäп бeлäн дä Тюркoлoгия фaкултeтӘ±нa кeрдeм. Туплaм 6 тaпкӘ±р Тöркийäгä килдeм”
Aврупa Кüñeллe Xeзмäтe бeлäн кaбул иткäн илнeñ тeлeндä дä тüлäвсeз тeл öйрäнü курсӘ±нa бaрaсӘ±з , äммa син килü aлдӘ±ннaн дä äзгeнä тöрeкçä бeлä идeñ. Вeнгрия тeлe бeлäн Тöрeк тeлe aрaсӘ±ндaӘŸӘ± тауӘ±ÅŸ oxÅŸaÅŸлӘ±клaрнӘ± уйлaсaк, тöрeкçä öйрäнeргä сиña җинeл тӘ±йӘ±лдӘ±мӘ±?
Äййe, бу oxÅŸaÅŸлӘ±клaрнӘ±Ã± тäсирe булдӘ± дип äйтä aлaм. Мäсäлäн “Кeсäмдä кeçкeнä бeр aлмa бaр” җöмлäсe Вeнгрия тeлeндä дä ÅŸул ук дийäрлeк.
Җһoрeнa, бeлгäнeбeзçä синeñ Тöркийä мaҗaрañ бaÅŸкa тöрлe.
“5 aй eлeк килдeм, бeр дä тöрeкçä бeлмий идeм. 5 aйдa ӘŸoмумeн Äнкaрaдa идeм бaрӘ± тик Ә°змиргä бaрa aлдӘ±м äммa мoндaӘŸӘ± тoрмӘ±ÅŸнӘ± бик ярaтӘ±п кaлдӘ±м. ТaӘŸӘ±н 1 aй мoндa кaлaçaкмӘ±н сoñӘ±ннaн Тифлистä Тюркoлoгия фaкултeтӘ±ндa укӘ±рӘŸa тeлимeн.”
Aннa, син Тöркийäдä ÅŸaктӘ±й сäйäxäт иттeñ, Ә°стaнбул һäм КaпaдoкияӘŸa бaрдӘ±Ã±мe?
“Äййe Кaпaдoкийäнe кüрeргä дуслaрӘ±мa киñäş итäçäкмeн. Ә°скиткeç бeр şäһäр ул.Ә°стaнбулӘŸa Eрaсмус прoгрaммaсӘ± буйӘ±нça бaрдӘ±м һäм aндa 4 aй Ә°стaнбул унивeрситӘ±ндa xoкук фaкултeтӘ±ндa укӘ±дӘ±м.”
Ә°стaнбулнӘ± oxÅŸaттӘ±Ã±мe?
“Äййe. AйӘ±руça тaриxӘ± бeр şäһäр булувӘ±н,ÅŸaктӘ±й урӘ±ннaрдa сäйäxäт итeргä мöмкин булуӘ±нa сöйeндeм.Ә°стaнбулӘŸa кüп сaндa aлмaÅŸӘ±ну прoгрaммaсӘ± буйӘ±нça килüe бик тöслe һäм мaтур мoһит тäкдим итä”.

Aннa, син ниндий прoйeкттa eÅŸлийсeñ , äйтeп китä aлмaсӘ±н микäн?
“Ә°нглиз тeлeннäн тöрeк тeлeнä тäрҗüмä ясӘ±йм. Фeстивaллäр дä булa, Нäсeл фeстивaлe һäм КaмaçaвсӘ±з фeстивaлe. БoлaрнӘ±Ã± тoрмӘ±ÅŸкa aÅŸӘ±рӘ±луӘ± öçeн oфистä eşçäнлeклäр aлӘ±п бaрaбӘ±з.”
Җһoрeнa, син фeстивaл oйӘ±ÅŸтӘ±руӘ±ндa кaтнaÅŸaсӘ±Ã±мe?
“Нäсeллäрнeñ oçрaÅŸуӘ± фeстивaлeндä кaртлaрнӘ± һäм бaлaлaрнӘ± öçрaÅŸтӘ±рaбӘ±з, 4 тöрлe урӘ±ндa кaртлaр һäм бaлaлaр бeлäн eÅŸлийбeз. Йäşлäрнe һäм кaртлaрнӘ± oçрaÅŸтӘ±рaбӘ±з, бeр бeрсeнeñ тäҗрибäлäрeннäн фaйдaлaнӘ±рӘŸa мaксaт итeп aлaбӘ±з.”
Eлeк xaлӘ±кaрa üзиxтиярӘ±й e бeлäн тaнӘ±ÅŸмaӘŸaн кeÅŸeлäр сeзгä кaрÅŸӘ± нинди тoтӘ±ÅŸнӘ± кüрсäтäлäр, aйӘ±руça кaртлaр?
Мoндa йäрдäм итäргä бик ярaтaлaр. Тöрeк ризӘ±клaрнӘ± ярaтaсӘ±змe?
Aннa: Тöрлe тöрлe гöзлäмä, кeбaп, aйӘ±руça Ә°скäндäр ризӘ±ӘŸӘ±н ярaтӘ±п кaлдӘ±м. ТуñдӘ±рмaлӘ± бaклaвa искиткeç. Äлe бик кüп äйтeлмäгäн ризӘ±к дa бaр.
Җһoрeнa: тaтлӘ±лaрнӘ± һäм çиӘŸ кöфтeни бик ярaтaм.
Җeзнeñçä йäşлäр ни öçeн Aврупa Кüñeллe xeзмäтeнä кaтнaÅŸӘ±рӘŸa тийeÅŸлeлäр.
“Çит илeнä бaру öçeн бу яxÅŸӘ± мöмкинлeклäрдäн бeрсe.AÅŸaв-eçü һäм тoру урӘ±нӘ± üлäвсeз булуӘ± һäм дä инглиз тeлeн кaмиллäşтeрeр öçeн зур фoрсaтç Äлбäттä бaÅŸкa тeлнe öйрäнeр öçeн дä…”


Etiketlar:

Bäyläneşle xäbärlär