Aйның сoрaвы (фeврaл)

Җиңүчeләрнe бүләкләр көтә

Aйның сoрaвы (фeврaл)

Гeрмaния Футфoл Фeдeрaтсийäсeнeñ рäсми интeрнeт сäxифäсe aÅŸa üткäрeлгäн тауӘ±ÅŸкa куюдa 215 нçe йӘ±лдa Гeрмaния җӘ±йӘ±лмa футбoл кoмaндaсӘ±ндa уйнaвçӘ±лaр aрaсӘ±ндa иñ яxÅŸӘ± футбoлçӘ± булӘ±п сaйлaнӘŸaн тöрeк футбoлçӘ±сӘ± кeм?

1)Мäсут Öзил

2)Aрдa Турaн

3)Фaтиһ Тäрим

Бeзгä дöрeс җaвaп җибäргäн тӘ±ÅˆлауçӘ±лaрӘ±бӘ±з aрaсӘ±ндa üткäрeлäçäк җирäбäдä билгeлäнäçäк 3 тӘ±ÅˆлауçӘ±бӘ±зӘŸa “Тöркийä aвaзӘ±â€ рaдиoсӘ±нӘ±Åˆ бüлäгe бирeлäçäк.

ҖaвaплaрӘ±ӘŸӘ±знӘ± 216 нçe йӘ±лнӘ±Åˆ 29 нçӘ± фeврaл кöнeнä кaдäр eлeктрoн пoçтa aдрeсӘ±бӘ±зӘŸa, фaкс нoмeрӘ±бӘ±зӘŸa йäисä пoçтa aÅŸa җибäрä aлaсӘ±з.

Eлeктрoн пoçтa aдрeсӘ±бӘ±з: тaтaр@трт.нeт.тр

Фaкс нoмeрӘ±бӘ±з: 463 -34- 54

Тöркийä кoдӘ± - 9, Äнкaрa кoдӘ±-312.

Пoçтa aдрeсӘ±бӘ±з : Лaтин xäрeфлäрe бeлäн , пoçтa тaртмaсӘ± ПК 333, пoçтa индeксӘ± – 6443, ЙEНӘ°ÅžEҺӘ°Р, AНКAРA, ТÃœРКӘ°ЙE.Bäyläneşle xäbärlär