آرژانتینیها خطاب به تیم ملی: به قدس نرو!

آرژانتینیها از فوتبالیستهای تیم ملی و فدراسیون خواستند تا "به قدس نروند"

arjantin 5.jpg
arjantin 4.jpg
arjantin 3.jpg
arjantin 2.jpg

آرژانتینیها، پرچمهای فلسطین را به اهتزاز در اوردند.

آرژانتینیها از فوتبالیستهای تیم ملی و فدراسیون خواستند تا "به قدس نروند".

اعضای کمیته همبستگی آرژانتین و سازمانهای حقوق بشر، سفر تیم ملی آرژانتین به قدس در روز 9 ژوئن و بازی آمادگی با اسرائیل را مورد اعتراض قرار دادند.

دهها تن در بونس آیرس، برای حمایت از مردم فلسطین، در مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال آرژانتین جمع شدند.

این افراد با به دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن، "به قدس نرو" نوشته شده بود، نامه ای در خصوص تعداد فوتبالیستهای فلسطینی که کشته شده اند، به فدراسیون فوتبال ارائه کردند.خبرهای مرتبط