ارسال یاری های انسانی به کوشانلی

یاری هایی که از سوی ترکیه ارسال می شود، از این پس نیز به دست انسانهایی که سالهاست از سازمان های تروریستی آسیب دیده اند رسانده خواهد شد.