1528 تروریست در عملیات شاخه زیتون از پای درآمده اند

1528 تروریست در عملیات شاخه زیتون از پای درآمده اند