استقبال پر شور از اردوغان در پاریس

استقبال پر شور از اردوغان در پاریس