سرقت در برنامه پخش زنده

5 سارق مسلح در برزیل به استدیوی رادیو در حین پخش برنامه زنده حمله کردند.