عناوین مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان 15.10.2018

عناوین مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان 15.10.2018