جولیان آسانژ بازداشت شد

جولیان آسانژ بازداشت شد .