حمله یک آلمانی نژاد پرست به یک خانواده سوری

حمله یک آلمانی نژاد پرست به یک خانواده سوری