گرد باد هولناک مالزی را در نوردید

گرد باد هولناک مالزی را در نوردید.