خبر فوری: مامور اف بی آی در ترکیه به اداره امنیت فراخوانده شد

مامور اف بی آی به اداره امنیت فرا خوانده شد

خبر فوری: مامور اف بی آی در ترکیه به اداره امنیت فراخوانده شد

مامور اداره تحقیقات فدرال آمریکا اف بی آی در ترکیه به اداره امنیت فراخوانده شد.خبرهای مرتبط