کشتی جنگی ملی در بورگازآدا، تسلیم نیروهای دریایی شد

کشتی جنگی ملی در بورگازآدا، تسلیم نیروهای دریایی شد

کشتی جنگی ملی در بورگازآدا، تسلیم نیروهای دریایی شد


برچسب ها: کشتی جنگی ملی , بورگازآدا