نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در مرز سوریه

نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در مرز سوریه | خودروهای زرهی برای الحاق به واحدهای مستفر در مرز سوریه، به حاتای منتقل شدند

نیروهای کمکی برای واحدهای مستقر در مرز سوریه

خودروهای زرهی برای الحاق به واحدهای مستفر در مرز سوریه، به حاتای منتقل شدند


برچسب ها: واحدهای مستقر در مرز سوریه , نیروهای کمکی