بانوان ژاندارمری، قهرمانان آینده

بانوان ژاندارمری، قهرمانان آینده | بگوم چارداک ستوان یکم و داملا آکپینار یکی از درجه داران نیروهای ژاندارمری، ژاندارمهای جدید را آموزش میدهند.

بانوان ژاندارمری، قهرمانان آینده

بگوم چارداک ستوان یکم و داملا آکپینار یکی از درجه داران نیروهای ژاندارمری، ژاندارمهای جدید را آموزش میدهند.


برچسب ها: قهرمانان آینده , بانوان ژاندارمری