مهاجم به دو مسجد نیوزلند، ترکها را نیز تهدید کرده بود

در نتیجه حمله مهاجمی به دو مسجد در نیوزلند، 50 تن کشته شدند. مهاجم در مانیفست 76 صفحه ای اش، ترکها را نیز تهدید کرده و نوشته بود: "میتوانید در خاکهای خود در آرامش زندگی کنید. در شرق تنگه... ولی در غرب تنگه اگر تلاش به زندگی در خاکهای اروپا نمایید، کشته خواهید شد. به کنستانتینوپولیس آمده و همه مساجد را نابود میکنیم. ایاصوفیه از مناره هایش عاری شده و کنستانتینوپولیس باری دیگر به شهر مسیحیان مبدل خواهد شد."

مهاجم به دو مسجد نیوزلند، ترکها را نیز تهدید کرده بود

در نتیجه حمله مهاجمی به دو مسجد در نیوزلند، 50 تن کشته شدند. مهاجم در مانیفست 76 صفحه ای اش، ترکها را نیز تهدید کرده و نوشته بود: "میتوانید در خاکهای خود در آرامش زندگی کنید. در شرق تنگه... ولی در غرب تنگه اگر تلاش به زندگی در خاکهای اروپا نمایید، کشته خواهید شد. به کنستانتینوپولیس آمده و همه مساجد را نابود میکنیم. ایاصوفیه از مناره هایش عاری شده و کنستانتینوپولیس باری دیگر به شهر مسیحیان مبدل خواهد شد."


برچسب ها: مسجد نیوزلند , نمازگزاران , تروریست , ترک , مهاجم نیوزلند