دانه های تگرگ به درشتی توپ بیسبال

بارش تگرگ شدید در ایالت تگزاس آمریکا

دانه های تگرگ به درشتی توپ بیسبال
دانه های تگرگ به درشتی توپ بیسبال
دانه های تگرگ به درشتی توپ بیسبال

دانه های تگرگ به درشتی توپ بیسبال

در ایالت تگزاس آمریکا که گرفتار بارانهای شدید و طوفان های سهمگین شده است، تگرگی با دانه هایی به بزرگی توپ بیسبال بارید.  خبرهای مرتبط