کودکان و نوجوانان دیندار از نظر جسمی و ذهنی آینده سالم تری دارند

کودکان و نوجوانانی که با به جای آوردن عبادات شان پرورش میابند، در آینده از نظر جسمی و ذهنی سالم تر هستند.

کودکان و نوجوانان دیندار از نظر جسمی و ذهنی آینده سالم تری دارند

کودکان و نوجوانانی که با به جای آوردن عبادات شان پرورش میابند، در آینده از نظر جسمی و ذهنی سالم تر هستند.

در تحقیقی که از سوی آکادمی سلامت مردمی Harward T.H. Chan در ایالات متحده انجام شده و در مجله American Journal of Epidemiology منتشر شده است، دانشمندان با تحقیق بر روی 5 هزار نفر در سنین 8 تا 14 سال که یا به تنهایی و یا با خانواده شان در مراسم و آیین های دینی شرکت میکنند، رشد جسمی و ذهنی این افراد تا سن 20 سالگی را مورد بررسی قرار دادند.

در نتیجه این تحقیق، میزان خوشحالی در کودکان و نوجوانانی که حداقل یک بار در هفته در مراسم دینی شرکت میکنند، با رسیدن به سن بیست سالگی بیشتر مشاهده شده و 18 درصد خوشحال تر از کسانی هستند که در هیچ مراسم دینی حضور نداشته اند.

به همین شکل کودکان و نوجوانانی که در آیین های دینی شرکت میکنند، در دهه دوم زندگی شان، در مقایسه با دیگران سی درصد بیشتر در فعالیتهای داوطلبانه حضور داشته و میزان گرایش شان به مواد مخدر 33 درصد کمتر است.

بر اساس این تحقیق، کسانی که هر روز عبادت و یا مدیتیشن میکنند، در مقایسه با دیگران رضایتمند تر بوده و بهتر قادر به مدیریت احساسات خود بود. در عین حال بخشنده تر هستند.

Ying Chen نویسنده این تحقیق، با اشاره به اینکه یافته های مذکور در زمینه رفتارهای سالم در هنگام تشکیل خانواده بسیار حائز اهمیت میباشد، گفت: این تحقیق نشان میدهد که کودکان و نوجوانانی که متدین پرورش میابند، از سلامت ذهنی برخوردار بوده و این نقش بسیار مهمی بر رضایتمندی آنها دارد.خبرهای مرتبط