کشف اطلاعات جدید در مورد مومیای پرنس

در رابطه با مومیایی که در غرب رود نیل در مصر در سال 1886 کشف شده ، اطلاعات جدیدی بدست آمد

کشف اطلاعات جدید در مورد مومیای پرنس

در رابطه با مومیایی که در غرب رود نیل در مصر در سال 1886 کشف شده ، اطلاعات جدیدی بدست آمد. 

آزمایشات دی ان ای نشان می دهد که این مومیا متعلق به پسر رامسس سوم، فرعون مصر می باشد. 

دانشمندان بر این عقیده اند که این مومیا، پرنس Pentawere پسر فرعون مصر است. 

Pentawere سه هزار سال قبل، به همراه مادرش ملکه Tiye علیه رامسس سوم سوء قصد ترتیب داده بودند. 

Tiye  که همسر دوم رامسس بود، می خواست تا پسر خود را به جای Amun-her-khepeshef پسر همسر اول رامسس بر تخت بنشاند. 

این پرنس نسبت به دیگر اعضای خاندان به شکلی بدسلیقه مومیایی شده است. 

تاکنون چنین به نظر می رسید که این پرنس به وسیله سم کشته شده ولی با کشف جراحت هایی در گردنش، معلوم شد که به دار آویخته شده است. 

ملکه Tiye که رامسس سوم را با سوء قصد کشته بود، به همراه پسرش Pentawere و دیگر کسانی که در سوء قصد شرکت داشتند، اعدام شدند. 

رامسس سوم بین سالهای 1186-1155 زندگی کرده است. 

بررسی های انجام گرفته بر روی مومیای رامسس سوم نشان می دهد که گلویش بریده شده است. 

معلوم است که به فرعون با بیش از یک آلت برنده حمله شده است.

 

 

 


برچسب ها: مومیا , فرعون , مصر

خبرهای مرتبط