8 مارس روز جهانی زن مبارک

روز جهانی را به تمام زنان جهان تبریک عرض میکنیم

8 مارس روز جهانی زن مبارک

امروز روز جهانی زن را گرامی میداریم. در کل جهان زنانی هستند که با تبعیض جنسیتی مواجه شده و مورد آزار و تجاوز قرار میگیرند. هر روز در رسانه با اخبار و گزارشات مربوط به مورد حمله و یا ضرب و شتم قرار گرفتن، حتی کشته شدن یک زن مواجه میشویم. قدرت فیزیکی و حتی فرهنگی جمعیت مردان نباید توجیهی برای بدرفتاری با زنان باشد. مردان نقش بسیار مهمی در احترام قائل شدن به حقوق زنان آنطور که شایسته آن هستند، را بر عهده دارند. جای آن دارد که در سال یکبار در یک روز معین اهمیت زنان را یادآوری کرده و از مقام آنان تجلیل کنیم.خبرهای مرتبط