ترکیې داځل د عقاب په نامه پرته د چلوونکي کوچنی ټانک جوړ کړ

ترکیه د دفاعي صنایع په برخه کې د خپلواکۍ پر لورې  روانه ده


پيوندونه: