په لندن کې په مسلمانانو خونړی برید وشو

د لندن  تر ټولو  د لوی جامع جومات په مخکې په لمونځ کوونکو د موټر پر مټ  خونړی برید وشو


پيوندونه: