په كمپيوټري ګېمونو كې اسلام دښمني

په كمپيوټري ګېمونو كې اسلام دښمني | دا ګېمونه په غير مستقيم ډول د اسلام او مسلمانانو پر وړاندې دښمنۍ ته خلك هڅوي.

په كمپيوټري ګېمونو كې اسلام دښمني

د انټرنېټ او كمپيوټر د آسانتياو سره سم د كمپيوټري او انلاين ګېمونو نړيوال بازار د هرې ورځې په تېرېدلو سره د پراختيا په حال كې ده.


پيوندونه: