حمله کیمیاوی توسط رژیم اسد به بخش دوما در غوطه شرقی

حمله کیمیاوی توسط رژیم اسد به بخش دوما در غوطه شرقی