در ترکیه ده ها تن از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

این مهاجرین قاچاق در ولایت آیدین ترکیه دستگیر گردیده اند

در ترکیه ده ها تن از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

در ولسوالی دیدیم ولایت آیدین ترکیه 24 تن از مهاجرین قاچاق که در تلاش رفتن به یونان بودند دستگیر شدند. 

هژده تن از این مهاجرین قاچاق دستگیر شده تبعه افغانستان و باقیمانده شان نیز اتباع عراق و سوریه بوده اند. 

این مهاجرین به اداره مهاجرت ولایت آیدین ترکیه فرستاده شدند. 

ضمناً در ولسوالی عثمان غازی ولایت بورسای ترکیه نیز 20 تن از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند. 

همه ای این مهاجرین که متشکل از افغان ها بود اند به اداره مهاجرت ولایت بورسای ترکیه تسلیم داده شدند. اخبار مربوطه